Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Община Ракитово е Възложител по реда на Закона за обществените поръчки.

АДРЕС НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА:  https://app.eop.bg/buyer/1298

Профил на купувача - Архив