График за получаване на бюлетините, изборните книжа и материали от СИК и извозването им до избирателните секции на 13.11.2021 г.

Дата на публикуване: 12.11.2021
Последна актуализация: 12.11.2021