Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6M8R0
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6MOC3

Грижа в дома в община Ракитово

Дата на публикуване: 17.03.2023
Последна актуализация: 17.03.2023

Общината спечели проект по ОП “Развитие на човешките ресурси 2021-2027” и започва изпълнението му.

Проектът цели oсигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации като предвидените по проекта дейности ще обхванат минимум 64 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Настоящият проект ще надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по успешно изпълнените проекти на общината по процедури "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" и "Патронажна грижа +" като за представителите на целевите групи ще бъде осигурена подкрепа чрез реализиране на следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с др. специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Срокът на изпълнение на проекта е 14 месеца.