Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6M8R0
Z7_PPGAHG800POM006IKFFEA6JJB4

Обява за обществено обсъждане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината

Дата на публикуване: 01.04.2022
Последна актуализация: 13.06.2023

О Б Я В А

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
във връзка с Приемане на Проекта на 
„Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ракитово за периода 2022-2026г."
 

УВЕДОМЯВА
обществеността и заинтересованите граждани на Община Ракитово, че
на  18 април 2022 год. в залата на Общински съвет от 11:00 часа ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проекта на 
„Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ракитово за периода 2022-2026 год.“

   Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ракитово е изготвена в изпълнение на чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Наредба № 4 от 1.02.2021 год. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизми на финансиране и отчетност, и обхваща периода 2022-2026 г. или до приемането на нова Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.

   Община Ракитово е осигурила обществен достъп до информацията по програмата за най-малко 1(един) месец от 18.03.2022г. до 18.04.2022г., като е поставила Проекта на програмата, доклада и мотивите към нея на интернет страницата си и обява на обществено достъпно място – таблото за обяви на входа на общината - таблото за обяви на гр. Ракитово, както и на хартиен носител в сградата на Общинска администрация – Ракитово, етаж-2 стая-206.

   Заинтересованите лица могат да изразят отношението си по програмата в определения 15 дневен срок в  дни - считано от 01 април 2022 год. (петък) до 18 април 2022 год. (понеделник), като своите мнения, предложения, становища или възражения по обявеното по-горе предложение могат да направят и изпратят в:
- Общинска администрация – Ракитово с адрес: 4640 гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“ № 57, или на електронната поща на имейл адрес: rakitovo@rakitovo.bg