Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001G890Q3B77LLG9ED5

Открита е конкурсна процедура за продажба на стояща дървесина на корен заедно с добив

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

   Заповед на кмета на община Ракитово във връзка с условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост беше подписана днес. 
  Документът касае ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Годишен план за ползване на дървесината от общинска горска територия, собственост на община Ракитово за 2022 година, утвърден с решение на общинския съвет.
Кметът Холянов разпореди да се проведе конкурс с предмет продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността – добив на дървесина от Обекти № 2201 и 2202 от горска територия, собственост на община Ракитово.
Целият документ можете да видите ТУК