Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24N6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C93

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

Отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси“:

 1. Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;
 2. Следи ежемесечно за изпълнението на бюджета и при необходимост внася предложения до кмета на общината за извършване на промени;
 3. Ивършва текущ и последващ контрол по разходването на бюджетните средства;
 4. Обобщава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и формира консолидирания бюджет;
 5. Подготвя необходимите документи и информация, свързани с общинския дълг, включително проект на годишен отчет за състоянието на общинския дълг. Изготвя справки относно размера и движението на общинския дълг;
 6. Разработва разчетите за капиталовите разходи съвместно с други структурни звена от общинската администрация и разработва бюджетните прогнози, планира приходите и разходите в общинския бюджет;
 7. Осъществява методическо ръководство и контрол на второстепенните разпоредители с бюджет по прилагането на нормативната база за осъществяване на бюджетния процес.
 8. Подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково - материални ценности.
 9. Oрганизира и координира съставянето на проект на бюджет на общината за съответната година изготвя бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и по съставяне, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на бюджета.
 10. Организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината и при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
 11. Участва при разработване и актуализиране на системата за финансово управление и контрол;
 12. Подготвя корекции по консолидирания бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители, на база извършени промени от министерство на финансите, получени средства по национални и европейски програми под формата на трансфери;
 13. Подготвя становище по постъпили искания за допълнителни средства от второстепенните разпоредители, финансирани от общинския бюджет;
 14. Извършва анализи на отчетите по изпълнение на бюджета и предлага мерки за отстраняване на установени пропуски;
 15. Подготвя и актуализира проектите на длъжностното и поименно разписание на длъжностите в общинската администрация, общинските дейности и звена;
 16. Организира процеса по разработване и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация съвместно с преките им ръководители;
 17. Изготвя проектите на индивидуалните административни актове и документи по възникването, изменението и прекратяването на служебните правоотношения, както и проектите на трудови договори, документи по изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;
 18. Оформя документите при сключване и промяна на трудови правоотношения на заетите по национални и европейски програми и проекти за временна заетост в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и подписаните договори с ДБТ;
 19. Организира оценяването на служителите чрез въвеждането и прилагането на системата за оценка на изпълнението на длъжността, заплащането и израстването в кариерата на държавната администрация;
 20. Организира назначаването на служителите в общинска администрация и провеждането на конкурси по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда;
 21. Поддържа и актуализира съществуващите бази от данни и регистри, свързани с управлението на човешките ресурси, образува, води и съхранява служебните и трудови досиета на служителите в общинска администрация, отчита движението на отпуските на персонала;
 22. Изготвя договори за изработка или услуга по извънтрудови правоотношения съгласно ЗЗД;
 23. Извършва вписвания и обработка на информация в Административен регистър и Интегрирана информационна система на държавната администрация;
 24. Извършва вписвания, поддържа в актуален вид и съхранява Регистъра по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;