Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Общински гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

Общата площ на общинските гори е 552, 8 ха. Средната им възраст е 95 години, а общият им запас е 148 355 м3. Общинските гори са разположени от 850 до 2150 метра надморска височина. Ползването им по горскостопански план за периода 2020-2029 г. е 1617 м3 годишно.  В района на общинските гори на община Ракитово има благоприятни условия за растеж на естествено срещащите се главни дървесни видове – бял бор, черен бор, смърч, ела, бук. Освен това, нерядко се среща бреза, дива череша, киселица, джанка. Благоприятните климатични условия и запасите от влага в почвата, дават пълна възможност за естествено възобновяване на насажденията. Общинските горски територии са богати на ендемични видове растения като планински явор, жълт равнец, златиста кандилка, пирински чай, силивряк и родопско омайниче. Също така се срещат и растения от Червената книга: блатно кокиче, жълта тинтява, нарцисоцветна съсънка, родопски крем. Рядко се срещат и световно застрашени растителни видове като блатен плаун, родопска горка майка и родопско лале. На общинската горска територия от животинските видове са разпространени дива свиня, кафява мечка, вълк, дива коза, благороден елен, сърна, лисица, заек, дива котка и други. От птиците се срещат скален орел, сокол, ястреб. В ОГТ са установени застрашени и изчезващи ендемични видове като видра, черен щъркел, глухар, скален орел, сив кълвач, голям и малък ястреб, лещарка и горски бекас. Срещат се още около 20 вида птици, включени в Червената книга на България. Общинските горски територии в Ракитово са и едни от най-ценните места в страната за опазване на видове като лещарката, врабчовата кукумявка, козодоя, черния кълвач. ОГТ е една от най-значимите в Европа за опазване популациите на чинката, белогушия дрозд и черноглавото коприварче.