Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

На основание чл. 6, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Ракитово функционира Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  Съставът на комисията по  се определя със заповед на кмета. За председател се определя заместник-кмет.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ОРГАНИЗИРА и КООРДИНИРА социално-превантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекция „Социално подпомагане” малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
РАЗГЛЕЖДА възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни,и престъпления, извършени от непълнолетни,освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК  с настоящ адрес на територията на Община Ракитово;
НАЛАГА възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12 от ЗБППМН и прави предложения до районния съд за налагане на възпитателните мерки „Настаняване в СПИ” и “Настаняване във ВУИ”;
НАЛАГА мерките по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родителите;
УЧАСТВА в заседанията по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и прави предложения по чл. 31, ал. 4 от закона до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 17 от Закона за изпълнение на наказанията;
ПРИВЕЖДА в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от закона и осъществява контрол върху изпълнението им;
СЪДЕЙСТВА на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и взема мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
ПОДПОМАГА родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
ИЗУЧАВА състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в района и прави предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;

УПРАЖНЯВА контрол върху намиращите се на територията на общината детска педагогическа стая, възпитателно училище-интернат и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните.
ИЗПЪЛНЯВА мероприятия по програми и дейности, посочени в чл. 8, ал. 1 от ЗБППМН.
Към МКБППМН община Ракитово има трима обществени възпитатели, които извършват социално-превантивна дейност и индивидуална корекционно-възпитателна дейност.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ са помощен орган на местната комисия и имат за задача да оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, в поправянето и превъзпитаването на малолетните и непълнолетните. За обществени възпитатели се определят лица с необходимата общообразователна подготовка и опит. Работата им се ръководи и контролира от МКБППМН. Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви на:

    • непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във възпитателно училище-интернат;

    • непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;

    • непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;

    • малолетни и непълнолетни, чийто престой във ВУИ и СПИ е прекратен;

    • малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН.

Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание. Определянето на обществен възпитател не освобождава родителите или лицата, които ги заместват, от задълженията им във връзка с възпитанието на малолетните и непълнолетните и от отговорността за тяхното поведение.

Общественият възпитател има следните задължения:

ОКАЗВА на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните;

СЪДЕЙСТВА за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните;

СЛЕДИ за поведението на малолетните и непълнолетните и полага грижи за правилното им насочване;

СИГНАЛИЗИРА компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;

ПОСТАВЯ за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция „Социално подпомагане”;

ПРЕДСТАВЯ информация на съответната дирекция „Социално подпомагане” за решаване на социалните проблеми на малолетния или непълнолетния.

Общественият възпитател има следните права:

ДА ПОСЕЩАВА малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата му;

ДА ОБРЪЩА внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;

ДА ИЗИСКВА необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетния или непълнолетния от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;

ДА ПОСТАВЯ пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните или непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КОИТО РЕГЛАМЕНТИРАТ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

• Конвенция на ООН за правата на детето
• Правила на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на правосъдие по отношение на не навършили пълнолетие лица
• Конституция на Република България
• Семеен кодекс
• Наказателен кодекс
• Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и  непълнолетните
• Закон за закрила на детето 

• Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати 

• Правилник за дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати.

Контакти

Община Ракитово
ул. „Иван Клинчаров” № 57

Секретар на МКБППМН:
Петя Стефанова, тел. 03542/ 2044, GMS: 0883425811

Председател на МКБППМН:

Кристина Георгиева Овчарова – заместник-кмет на Община Ракитово

Телефон: 0884395758; e-mail: k.ovcharova@rakitovo.bg