Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.05.2024

Списък на длъжниците към МДТ - съобщения по чл. 32 от ДОПК


Списък на длъжниците към МДТ - съобщения по чл. 32 от ДОПК - Септември

Списък на длъжниците към МДТ - съобщения по чл. 32 от ДОПК - Април - 17.04.2024г.

Списък на длъжниците към МДТ - съобщения по чл. 32 от ДОПК - Май - 27.05.2024г


Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово 

 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово


Електронна справка за дължими данъци и такси


Справка за задълженията за МДТ с възможност за извършване на плащане през електронния портал на НАП


Задълженията си може да платите по един от следните начини:


1. На касата в отдел МДТ Местни Данъци и Такси - в брой и на пос терминал за гр. Ракитово

- за гр.Ракитово, Община ул.”Иван Клинчаров” № 57 етаж 1-ви;

- за гр.Костандово, Кметство ул.”пл.Европа” етаж 1-ви; Понеделник,Сряда и Петък следобяд

- за с. Дорково, Кметство ул.”Цепина” етаж 2-ри; Вторник, Четвъртък и Петък сутрин


2. По банков път или пощенски запис на следната банкова сметка, по вид плащане:

ООБ АД, клон Велинград

Банкова сметка BG28UBBS81558400055002

Банков код UBBSBGSF


3. Безкасово плащане по един от следните начини:

 

                      

 

Наименование

Код за вид плащане

Данък върху недвижими имоти

44 21 00

Данък върху наследства

44 22 00

Данък върху превозни средства

44 23 00

Такса битови отпадъци

44 24 00

Данък при придобиване на имущество*

44 25 00

Други данъци

44 34 00

Глоби, санкции, неустойки и лихви

44 65 00

Туристически данък

44 28 00

Патентен данък

44 14 00

Таксиметров превоз

44 14 002*Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в зависимост от вида му и е
както следва:

0,5% - при дарение между братя и сестри и техните деца;

4,2% - при дарение между лица извън посочените по-горе;

2,5% - при възмездно придобиване на имущество


тел. за информация:

03542/20-29 - н-к отдел „МДТ”

03542/ 34-86 – каса, счетоводствоУВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно ЗМДТ и Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ракитово основанията и сроковете за плащане на задълженията Ви за текущата година, са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок, чрез подаване на данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, общината по местонахождението на имота.

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска до 30.06. на текущата година

Втора вноска до 31.10. на текущата година

/на предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04. на текущата година. се прави отстъпка 5 на сто/

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Данакът се заплаща от собствениците на превозните средства. Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. Декларация по чл. 54 от ЗМДТ се подава , когато:

- пътното превозно средство е придобито по наследство;

- пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

- собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

- са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

- са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска до 30.06. на текущата година

Втора вноска до 31.10. на текущата година

/на предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04. на текущата година се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва:

- За първото тримесечие - до 31.01. на текущата година

- За второто тримесечие - до 30.04. на текущата година

- За трето тримесечие - до 31.07. на текущата година

- За четвърто тримесечие - до 31.10. на текущата година

/на предплатилите задълженията си за цялата година до 31.01. на текущата година се прави отстъпка 5 на сто/

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИИ ТАКСИ

 • Приемат и обработват декларации по чл. 14, чл. 32, чл. 49, чл. 54, чл. 61н от ЗМДТ.
 • Приемат молби и издават Удостоверения за данъчна оценка.
 • Приемат искания и издаване на Удостоверения за декларирани данни.
 • Приемат искания и издават Удостоверения за платен данък наследство.
 • Приемат искания и издават Удостоверения за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
 • Приемат и заверяват молби – декларации за обстоятелствена проверка по реда на чл. 587 от ГПК, във връзка с чл. 79 от ЗС.
 • Приемат искания и издават справки за минали години за платени и неплатени местни данъци и такси.
 • Приемат искания и издават служебни бележки, относно обстоятелства за МПС.
 • Приемат искания и издават заверени копия от данъчни декларации по ЗМДТ.
 • Установяват административни нарушения и издават Актове за установените административни нарушения.
 • Определят задължения за местни данъци и такси за минало време и начисляват лихви за просрочие, като изготвят протоколи за тези си действия.
 • Издават актове за установяване на задължения по декларация.
 • Приемат искания и изготвят Актове за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми.
 • При осъществяване на своите правомощия, служителите на районните отдели могат да изискват от ДЗЛ всякакви документи, даказващи права или такива, които ползват същите за намаляване на размера на данъка или таксата и др., като непредставянето на тези документи следва да бъде санкционирано по административен ред.
 • Изготвят покани за доброволно плащане по реда на чл. 182 от ДОПК.
 • Окомплектоват и предават преписки за принудително събиране на неплатени задължения за местни данъци и такси на отдел „Ревизионен контрол и правно-нормативно обслужване”.
 • Оказват съдействие на гражданите, като устно ги консултират за начина на попълване на различните видове декларации.
 • Издължават безкасовите плащания в данъчните партиди на физическите и юридическите лица.
 • Ежедневно приключват и отчитат сумите платени в брой на касите на отдела.
 • Обслужват граждани желаещи да плащат задълженията си в брой на касите на отдела.
 • Ежедневно отчитат събраните суми.