Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K25
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K6

ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.06.2021

Право да кандидатстват за установяване на жилищна нужда и настаняване под наем в общинско жилище имат гражданите и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условията, определени в Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд - чл. 8, ал.1

Заявления и декларации за установяване на жилищни нужди по образец се подават до Кмета на общината до 30 октомври всяка календарна година.