Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K47
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12144

Стратегия и управление на общинска собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.06.2021

Стратегията за управление на общинската собственост на Община Ракитво е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8 ал. 8 от ЗОС. С нея се определя политиката за развитие на общинската собственост, управлението й придобиването на общинска собственост, разпореждането с част от нея, както и стопанската дейност на общината. Определени са основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Стратегията е разработена съобразно нормативните изисквания и определя необходимостта за развитие на дейността по управление и разпореждане с общинско имущество. Въз основа на нея се разработват годишните програми за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост при отчитане на настъпилите промени и необходимостта от очертаване на нови приоритети на развитие, при разработването на проектите за годишните бюджети на общината, както и при кандидатстване по международни програми и проекти с цел ефективно и рационално управление на общинската собственост. 

Предварително обявените стратегически намерения предоставят информация на гражданите и бизнеса, предизвикват по-широк интерес и съответно водят до увеличаване на приходите от продажби и предоставяне под наем на общинско имущество. Предмет на Стратегията е ефективното управление на общинската собственост, нуждата на общината от нови имоти и способа за тяхното придобиване, очертаване на основните приоритети при кандидатстване по международни програми и проекти с цел ефективно и рационално управление на общинската собственост.