Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект "Бъдеще за децата в община Ракитово"

Дата на публикуване: 26.09.2023
Последна актуализация: 11.12.2023

Проект „Бъдеще за децата в община Ракитово”

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  
Програма „Развитие на човешките ресурси“


Проект BG05SFPR002-2.003-0072-C01 „Бъдеще за децата в община Ракитово“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс


„БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА РАКИТОВО“ 
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Цел  - Целта на проектното предложение е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

Специфични цели:
1) Здравна профилактика и превенция на болестите при децата;
2) Подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравни грижи;
3) Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда;
4) Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.
5) Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи;
6) Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система;
7) Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.


Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 100% -  391 162.80лв.
Бенефициент: Община Ракитово
Начало на проекта: 11.09.2023 г.
Край на проекта: 11.11.2025г. 

 

Списък на одобрени кандидати

Обявление за подбор на логопед Приложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Обявление за подбор на мед. сестра - Приложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Обявление за подбор на педиатър - Приложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Обявление за подбор на психологПриложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Обявление за подбор на рехабилитаторПриложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Обявление за подбор на специален педагогПриложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Обявление за подбор на стоматологПриложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Обявление за подбор на шофьорПриложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Списък на одобрени кандидати

Обявление за длъжността "Социален работник" -  Приложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Oбявява конкурс за длъжността „Mедиатор“ -  Приложение №1Приложение №3Приложение №4Приложение №5

Oбявява конкурс за длъжността „Mедиатор“ 1 -  Приложение №2, Приложение №3Приложение №4Приложение №5