Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1180 /III-376/, Ракитово-Костандово /PAZ 1181/ от км 0+870.00, до км 3+090.00“

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

Description: eu_flag_1                  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                         

      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

 

Проект: BG06RDNP001-7.019-0039-C01 „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1180 /III-376/, Ракитово-Костандово /PAZ 1181/ от км 0+870.00, до км 3+090.00“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

            Общата цел на настоящия проект в Община Ракитово е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на местния бизнес. Така формулираната обща цел на проекта е в съответствие с конкретната цел на мярка 7.2 - да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, а реализацията на проекта ще допринесе за нейното постигане.

            С реализацията на проекта ще се подобри инфраструктурата в селския район. Това ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони. Община Ракитово ще стане привлекателна за бизнес и за живот, чрез поддържането и стимулирането на икономическото, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата публична техническа инфраструктура. Ще се извършат строително-монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на път PAZ 1180 и ще се изгради велоалея.

Стойността на проекта е 2 933 570.14 лв.