Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Ракитово, общ. Ракитово“

Дата на публикуване: 08.02.2024
Последна актуализация: 08.02.2024

Description: eu_flag_1                  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                              

       ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

Проект: № BG06RDNP001-7.020-0086-C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Ракитово, общ. Ракитово“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

 

 

            Общата цел на настоящия проект в Община Ракитово е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на местния бизнес. Така формулираната обща цел на проекта е в съответствие с конкретната цел на мярка 7.2 - да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, а реализацията на проекта ще допринесе за нейното постигане. Ще се извършат мерки за енергийна ефективност като топлинно изолиране на покрива и подмяна на осветителните тела; ще се изгради водородна система, фотоволтаична централа.

Проектното предложение има за цел да повиши енергийната ефективност на училището и да подобри средата на учениците. По-добрата среда е предпоставка за получаване на по-качествено обучение и респективно по-голяма реализация на след учебния процес. Също така целта е да се редуцират разходите за отопление, което ще благоприятства общината да повиши качеството на живот и да задържи младото население в общината. Децата са бъдещето на всяка нация и Община Ракитово има за цел да повиши знанията и уменията на подрастващите, което ще доведе да повишаване развитието на бизнеса и привличането на инвеститори.

Стойността на проекта е 973 277.90 лв.