Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 13.04.2021
Последна актуализация: 30.01.2024

Във връзка с Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г. и съгласно Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор, Община Ракитово публикува информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат в Портала за отворени данни за публичните регистри, които поддържа: