Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 06.12.2022

Списък на категориите информация, публикувана в интернет страницата на Община Ракитово за сферата на дейност на Община Ракитово съгласно чл. 15а от ЗДОИ 
 

№  КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ ФОРМАТ
1 Описание на правомощията на Кмета на Община Ракитово и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/mayor/rights
 
html
2 Списък на издадените актове в изпълнение правомощията на Кмета Община Ракитово и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/mayor/list.released.acts html; pdf;
3 Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация; https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/home/info.access/info.access.department.contacts html
4 Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administrative-services/internal.regulations html; pdf;

5

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/strategic.documentation html; pdf;
6 Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/activities/budget.and.financial.reports html xls pdf;
7 Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/actual/buyers.profile/buyers.profile/!ut/p/z1/nZHBUsIwEIafxUOPdTdpTcuxVC0yw1gsCM3FKSGFKKSlBJC3JzhewAFHc9uZf__58i1wGAPXxVbNCqMqXSzsnHP2lqZJ1ElCRBKzNvbTIGi3yRONhwxGp4F00GdfgfQxIzSJCPDr-6_AgddCTSGXHgpPUOoyT7ZcP5xSNySlcKkvEJlskTtKj2mhTW3mkItKG6mNg2tlpIOFMJti4eBks5fN-rZuqlIt5Pl8DvyT6AiMF16Edp-f_qlzP4hswwtJsy5D_5l8B6505JYhuCQtiwMYbZXcwVBXzdIeIfujow5C9zfv9rDqfbXikfV59PhpYPw_obaJNr24N7OMhZm7SpcVjM9C9XK4DL29-1H2HjyfT_a76OYAOe0vTA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Factual%2Fbuyers.profile%2Fbuyers.profile 
 
html; pdf
8 Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно -доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/municipal-council/normative.acts.projects html;
doc;
pdf
9 Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/normative.acts.projects html;
doc;
pdf
10 Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/home/info.access/public.info.access.docs html;
11 Обявления за конкурси за държавни служители https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/actual/careers/careers.anouncements.gov.employees

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structures
html; pdf;
12 Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/admin/admin.zpkonpi.declarations

https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/municipal-council/declarations.zpkonpi
 
html; pdf; xls;
 
13 Друга информация, определена със закон https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/home

https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/activities/architechture.and.urban.planning
 
html; pdf;
14 Административни услуги https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administrative-services/admin-services docx; xls; pdf;
15 Проекти на Община Ракитово https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/projects/projects/!ut/p/z1/pVNNcpswGD1LFixBAruQZme7rR1P7ZKQ1MAmI0BgpSBhISB01elFeorOdLroGZwbVWA3iTNjO5lqWCC99z6970fABy7wKapIggRhFKVy7_nmjW2PB5PxKYT21YUJL2zLsj84ujHuGWCxS5i8uxpIwqVuO1MT9j_pwN-vN0x9q4d71gC-TL_PoPl_-pbgH87_M_CBn4ckAl4Yv4UBRJYawxCq_X5gqciKYlXvm0YMTRwhC7XskIpcLCWfUYGpUGBBBFYgijJCSSF4V3sF5pzd4lAUj39HkpVu_MO1XLTXH2nXsRie9GDtLdgMAqeNUYQsx-fRzSWmEeZSJM9WJeaNUyYJLtoM31MUpHiX0sl2T1jJQzzalGrOol30DniwK-kjDrwcJVircq3AiIfLFk5Rw8otKoGccZFiodWERqx-wis5Ad5mO5LhMD_rPD-YB976x_239Z_1z_Xv--_rXy3QtBamwE9SFmwezFKI_EyBCqzrWiNBpoUsU2DKRCl7-e-yTTz3WbyXqlMWohQDF9Pn_dBH5rDrx3Conxu6Ll9oRXANrinjmfTnvHJeJ11yh6dOuia3q5U_2DbiTgD39cMtoxh8Npol0h8SS5XQmAH3Ac6za7my016jfonn8zfV0-_rR7xQvWlVN700OTn5C653xiQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcontent%2Fsite%2Fadministration%2Fprojects%2Fprojects
 
html; pdf;
16 Публични Регистри https://rakitovo.bg/wps/portal/municipality-rakitovo/administration/public.registers/REGISTRI html; xls;
17 Портал "Отворени данни"  https://opendata.government.bg/organization/obshtina-rakitovo html