Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Предпоставките и правилата за достъпът до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ

  • Понятие за  обществена информация:

Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

  • Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод  дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

Всеки гражданин има право на достъп до обществена информация, освен ако в друг закон не е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространение на такава информация; ако тази информация е класифицирана, представляваща държавна или друга защитена тайна със закон; или ако търсената информация е търговска тайна. Ограничаването на правото на достъп до обществена информация е допустимо само с цел охраната на други, също конституционно защитими права.

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.