Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Проверката на декларациите, както и производството по установяване на конфликт на интереси се извършват от съответната комисия от служители, изрично овластени от органа по избора или назначаването да осъществяват и тези функции, а за кметовете на кметства - от постоянна комисия на съответния общински съвет (§2, ал. 5 от от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).