Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H80

Вътрешни правила по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр.Ракитово

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация, тя е: ”Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: ”Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия”- чл. 10 от ЗДОИ.

СЛУЖЕБНА: ”Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации”- чл. 11 от ЗДОИ.

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: ”Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон. Достъпът до обществената информация може да бъде пълен или частичен.

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с АО на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България/чл.8 от ЗДОИ/

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако гражданин или юридическо лице желае да получи достъп до обществена информация, трябва да подаде писмено заявление /Приложение№1/ в Дирекция”АПИОН”на Общинска администрация.

Ако гражданинът или юридическото лице притежават електронен подпис, може да използват електронна поща, като в заявлението за достъп посочат и електронен адрес за кореспонденция.

Желанието си за достъп до обществена информация може да се заяви и устно пред служителя, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация, като се посочи точно каква е информацията, към която се проявява интерес.

Независимо от начина на постъпване на заявлението - чрез традиционна или електронна поща, внасяне на ръка в Деловодството или устно запитване, то се вписва с пореден номер в регистъра за достъп до обществена информация, воден в Общинска Администрация Ракитово.

Предвид изискването на чл. 28, ал 2 от ЗДОИ заявителят да бъде уведомен писмено за решението за предоставяне или отказ на достъп до поисканата информация, в него трябва да е посочен адрес за кореспонденция.

СРОК ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА, РЕШЕНИЕ

Незабавно след получаването им от служителя, водещ регистъра на заявленията за достъп до обществена информация.

МАКСИМАЛНИЯТ СРОК ЗА ОТГОВОР Е 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА РЕГИСТРИРАНЕ

ЗДОИ урежда случай, в които произнасянето по заявление за достъп до обществена информация може да стане и в по-голям срок от посочения по-горе. Това е възможно в следните хипотези:

Чл.29 ал.1 – В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

ал.2 Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30дни, заявлението остава без разглеждане.

Чл.30 ал.1-Срокът по чл. 28. ал.1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

Чл. 31. ал.1 Срокът по чл.28, ал1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

ал.2 В случаите по ал.1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

Ако исканата обществена информация не се намира в Общинска администрация Ракитово, но има данни за местонахождението й, 14 дневен срок от постъпване на заявлението то се препраща до съответния задължен субект, като заявителят се уведомява писмено за това.

Ако исканата обществена информация не се намира в Общинска Администрация Ракитово и няма данни за местонахождението й, в 14 дневен срок от постъпване на заявлението заявителят се уведомява писмено за това.

Достъпът, разбран като възможност за заявителя да се запознае със съдържанието на исканата информация, е безплатен.

Ако, желае копие от нея, може да го получи на съответен носител –хартиен или технически, след заплащане на нормативно установените разходи за това, съгласно Заповед №10 на министъра на финансите от 10.01.2001 за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя.

Ако заинтересованото лице, не се яви в определения за достъп срок или ако не заплати определените разходи, това се счита за отказ от предоставения достъп до исканата обществена информация. Повторно искане за достъп до същата информация може да се подаде след изтичане на 6-месечен срок.

СЛУЧАИ, В КОИТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН ДОСТЪП ДО ПОИСКАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

А/Когато се касае за класифицирана информация- чл. 7, ал.1 от ЗДОИ.

Б/Когато се касае за държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон- чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ.

В/Когато се касае за информация , която се предоставя във връзка с АО на гражданите и юридическите лица- чл.8 т1 от ЗДОИ.

Г/Когато се касае за информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България- чл.8,т.1 от ЗДОИ.

Д/Когато се касае за лични данни – чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ

Във всички случаи причината за отказ е, че за достъп до тези видове информация е предвиден друг нормативен ред.

Е/Когато се касае за търговска тайна или за информация, чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци- чл.17, ал. 2 от ЗДОИ.

Ж/Когато достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

З/Когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.