Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-РАКИТОВО


Приет с Решение № 035/31.01.2020 година
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 /1/ Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет – Ракитово, отношението му с ОбА и условията за сдружение с Община Ракитово.
/2/Общинският съвет организира и осъществява дейността си въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на настоящия правилник.
Чл. 2/1/ Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран от жителите на общината при условия и при ред определен от Закона.
/2/ Общинският съвет се състои от 17 /седемнадесет/ съветници.
/3/ Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на следните дейности :
1. Общинско имущество, общински предприятия, общински финанси, данъци и такси, общинската администрация.
2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея.
3. Образованието
4. Здравеопазването.
5. Културата.
6. Благоустрояването и комуналната дейност.
7. Социалните услуги.
8. Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси.
9. Поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници.
10 .Развитието на спорта, отдиха и туризма.
/4/ Общинският съвет изпълнява и други дейности определени със закон.
Чл.3 /1/ Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА , както и други задачи с местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.
/2/ В изпълнение на своите функции общинският съвет приема Правилници, Наредби, Инструкции и Решения.
Чл. 4 В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи :
а/ законност
б/самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения
в/гарантиране и защита на интересите на жителите на Община Ракитово
г/ публичност
Чл.5 Общинският съвет заседава в гр. Ракитово, освен когато обстоятелствата налагат или съветниците решат заседанието да се проведе на друго място.
ГЛАВА ВТОРА
КОНСТИТУИРАНЕ И УСТРОЙСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.6./1/Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.
/2/ Заседанието се открива и ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанията до избирането на председател на Общинския съвет.
/З/ Пълномощията на общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства възникват от деня на полагането на клетва по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага устно и се удостоверява с подписването на клетвени декларации.
Чл.7. Под председателството на най-възрастния общински съветник се провеждат разисквания по кандидатурите за председател на Общинския съвет и на комисия за провеждането на избора.
/2/ Всеки общински съветник и група съветници могат да предлагат кандидати за председател на Общинския съвет.
/З/ Изборът се провежда с тайно гласуване по ред определен от Общинския съвет.
/4/ За избран се смята кандидата, който е получил повече от половината гласове от общия брой на общинските съветници.(Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове).
Чл.8. /1/ Общинският съвет избира двама заместник -председатели на съвета.
/2/Кандидатури за заместник -председател могат да се издигат от всеки съветник или група съветници.
/З/ Изборът се провежда с тайно или явно гласуване по ред определен от Общинския съвет.
/4/ За избран се смята кандидата, който е получил повече от половината гласове от общия брой на общинските съветници. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.
Чл.9. /1/ Председателят на Общинския съвет или заместник -председателите могат да бъдат предсрочно освободени:
1.При подаване на оставка
2.По писмено искане на една пета от всички общински съветници, когато е налице трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията им, произтичащи от този правилник и законите на страната.
/2/ В случаите по ал. 1 т. 1 прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда и гласува.
/З/ В случаите по ал.1 т.2 искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой общински съветници.
/4/ При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при неговото отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от един от заместник-председателите с решение на Общински съвет.
ГЛАВА III
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10 /1/Председателят на Общинския съвет освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА
1. Разпределя работните материали по дейността на Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им.
2. Осигурява необходимите условия за работа на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници.
3. Упражнява контрол върху изразходването на средствата, разчетени по бюджета на общината за издръжка на Общинския съвет
4. Удостоверява с подписа си решенията и протоколите от заседанията на Общински съвет.
5. Осигурява реда в залата.
6. Следи за спазването на този правилник.
7. Подготвя за обявяване на населението на приетите от Общинския съвет актове.
8. Предлага назначаването на служители в звеното за подпомагане дейността на Общинския съвет, ръководи и контролира тяхната дейност.
9. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, Общинския съвет и този правилник.
Чл. 11. Председателят получава ежемесечно възнаграждение в размер на 90%, от трудовото възнаграждение на кмета на Общината, а зам.- председателите два пъти възнаграждението на общински съветник.

Чл.12 Председателят на ОбС има право на :
/1/Обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравно осигуряване.
/2/Отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда.
/3/Времето, през което е заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж.

/4/ Председателят на Общински съвет има право на платен годишен отпуск по реда на КТ, след писмено уведомяване на общинския съвет.

/5/ Платеният годишен отпуск на председателя на общински съвет е в размер на 30 работни дни.

Чл.13. Заместник-председателите  на Общинския съвет:
      1. Подпомагат председателя при упражняването на неговите функции и правомощия.
      2. Изпълняват отделни функции или правомощия на председателя, когато той им възложи това.
      3. Заместват председателя при обективна невъзможност на последния да присъства на заседанието.

  1. Пълномощията по заместването се определят писмено.
  2. Следят за спазването на реда по време на заседанията .
  3.  Контролират преброяванията по време на гласуването и следят за кворума на общинските съветници.
  4.  Проверяват протоколите от заседанията.
  5.  По искане на председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекторешения.
  6.  Отчитат времето за изказване на общинските съветници.
  7.  Следят за спазването на процедурите и уведомяват председателя.
  8.  При поименно гласуване четат имената на общинските съветници.
  9.  Изпълняват други функции, възложени им от председателя..

Чл.14. /1/ Оперативното бюро е постоянен консултативен орган на Общинския съвет. В състава му участват:председателя на ОбС, зам.-председателите и председателите на постоянните комисии към ОбС.
/2/ Оперативното бюро:
1. Подготвя проект за дневен ред на предстоящото заседание на Общинския съвет.
2. Подготвя шест месечна проектопрограма за работата на Общинския съвет
3. Разпределя проекторешенията и други материали между комисиите, съобразно тяхната компетентност.
4. Насрочва дата и час за провеждане на редовните заседания на Общинския съвет.

5.Заседанията на оперативното бюро са закрити
/3/ Председателите на постоянните комисии, ръководителите на представителните групи или упълномощени от тях лица вземат участие на заседание на оперативното бюро при разглеждането на програми и други важни въпроси ,касаещи работата на Общински съвет.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.15. /1/ Комисиите на Общинския съвет изпълняват инициативни, разработващи, съвещателни и контролни функции.
/2/ Комисиите са постоянни и временни
/3/ Постоянните комисии на Общински съвет Ракитово са:
1. Комисия по финанси и бюджет,общинска собственост , транспорт, икономика , евроинтеграция и проекти
2. Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика, младежта, спорта, туризма и жалби на граждани.
3. Комисия по строителство и архитектура, градоустройство, инфраструктура, водоснабдяване, земеползане, общински гори и опазване на околната среда.
4. Комисия по законност, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, безопасност на движението, обществен ред , отбрана и сигурност, и кризисни ситуации.
5.Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
Чл.16./1/ Общинският съвет определя състава и числеността на постоянните комисии, съобразно характера на тяхната дейност.
/2/ Членовете на постоянните комисии се избират с явно гласуване по предложение на общински съветник или председателя на ОбС след предварително съгласуване с председателите на представителните групи.
/3/ Всеки общински съветник може да бъде избиран най-много в три постоянни комисии.
/4/ В работата на постоянните комисии могат да се привличат външни лица като експерти, консултанти и юристи. Лицата се определят от Председателя на ОбС, който прави изявление до кмета на общината, с изразено съгласие последният да сключи договори с тях. Експертите, консултантите и юристите могат да участват в заседанията на съответната комисия с мнения по разглежданите въпроси.
/5/ Председателят организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и председателя на ОбС.

/6/ Председателите на ПК се избират от ОбС, а секретарите от състава на съответната комисия.
Чл.17. /1/ Ръководствата на постоянните комисии се състоят от председател и секретар. Те организират работата и заседанията на комисиите. Дневният ред за заседанията на комисиите се съставя съобразно реда на постъпването на материалите. Всички членове на комисията се уведомяват по телефона или писмено не по-късно от 2 дни преди заседанието от техническия секретар на Общинския съвет.
/2/ Ръководството се избира и освобождава от Общински съвет.
Чл.18./1/ Заседанията на постоянните комисии са редовни ако на тях присъстват повече от половината от техните членове.
/2/ Становище се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на постоянните комисии чрез явно гласуване
/З/ Председателят на комисията или определен от нея член докладва на заседанието на общинския съвет за становището на комисията.
Чл.19. Постоянната комисия осъществява своята дейност:
1. В съответствие с програмата на Общинския съвет.
2. По разпределяне на задачите от Оперативното бюро.
3. По своя инициатива и програма.
4. В изпълнение на приетите от Народното събрание закони.
Чл.20./1/ Постоянните комисии изготвят и внасят за обсъждане и приемане от Общинския съвет наредби, правилници, решения, декларации, обръщения и други документи, касаещи компетентността на комисията и съвета.Също така приемат сигнали за конфликт на интереси и декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
/2/ Произнасят се с писмено становище по разпределените им от председателя на ОбС проекти и докладват на заседанията на съвета.
/3/ Извършват проучвания и анализират ефективността от приложението на действащите наредби, инструкции и решения.
/4/ Обсъждат доклади, информации и отчети за дейността на Общинската администрация, общинските фирми, предприятия и дейности.
Чл.21./1/ Постоянните комисии провеждат своите заседания, проучвания и контролни мероприятия във времето между заседанията на Общинския съвет.
/2/ Постоянните комисии се свикват на заседания от техните председатели, по инициатива на една трета от техните членове или от председателя на Общинския съвет.
/3/ При обсъждане на внесените предложения, придружени с проект за решение, вносителя или негов представител присъства на заседанията на комисията и дава необходимите обяснения и разяснения.
/4/ Без присъствие на вносителя предложение за проект не се обсъжда.
Чл.22/1/ Заседанията на постоянните комисии са открити
/2/ Гражданите могат да присъстват на заседанията на комисиите, като заемат специално определените за тях места.
/3/ Гражданите могат да отправят въпроси и питания към Общинския съвет в писмен вид, или чрез електронна поща. По решение на ръководството на комисиите те могат да бъдат изслушвани по време на техните заседания.
/4/ На всички въпроси и жалби на гражданите, адресирани към съответните комисии се отговаря в писмен вид в 7-дневен срок от провеждането на заседанието на комисията.
Чл.23./1/ Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания
/2/ Всяка комисия взема свое становище по обсъждания въпрос, което се отразява в отделен протокол.
Чл.24. На заседанието на постоянните комисии се води съкратен протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на комисията.
Чл.25.Постоянните комисии се отчитат за своята дейност пред общинския съвет в определен от програмата на съвета срок.
Чл.26./1/ Временните комисии се създават по конкретен повод за проучване на отделни въпроси.
/2/ Ръководството, състава, проблематиката и времето на тяхната дейност се определят с решение на Общинския съвет.
/3/ Правилата за работата на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните.
/4/ Временните комисии преустановяват съществуването си с изпълнението на задачата, за която са създадени, с изтичането на срока, за който са създадени или предсрочно - с решение на Общинския съвет.
ГЛАВА ПЕТА
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ
Чл.27. /1/ Общинските съветници могат да образуват политически представителни групи.
/2/ Минималният брой общински съветници за образуването на представителна група е двама
/3/ Общински съветници, чиито брой е недостатъчен за образуването на отделна политическа представителна група могат да се присъединят към вече образувани такива групи.
/4/ Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
/5/ Образуването и прекратяването на политически представителни групи се обявява от председателя на съвета на първото насрочено заседание.
Чл.28. Всяка представителна група се регистрира при председателя на ОбС със свой списък и решение за образуване. Списъкът се подписва от всички общински съветници в групата.
Чл.29. Всеки общински съветник може да се регистрира само в една политическа представителна група.
Чл.30. Общински съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния председател и уведоми за това председателя на ОбС.
Чл.31. Политическите представителни групи изразяват свои становища, декларации, обръщения и др. на заседания на Общинския съвет чрез техните председатели или упълномощени от тях съветници.
ГЛАВА ШЕСТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Чл.32./1/ Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетва по чл.32 ал1.
/2/ Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагането на клетва от новоизбраните общински съветници.
/3/ Законността на избора на общинския съветник може да се обжалва пред окръжния съд в 14 -дневен срок от деня на избора.
/4/ Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. При поставяне под запрещение
2. Когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.
3. При подаване на оставка пред Общинския съвет.
4. При избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник- областен управител, заместник- кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация.
5.При трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца,чрез председателя на ОбС и с решение на общинска избирателна комисия за отстраняването му.
6. При смърт
7. При извършване на административно - териториални промени, свързани с промяна на местожителството
8. При извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината.
/5/ Решението по ал.4 т.5 може да се обжалва пред окръжен съд в 14 - дневен срок.
/6/ Предсрочното прекратяване на пълномощията по ал.4,т. 1,2,3,4,6,7 и 8 се обявява пред Общинския съвет от неговия председател.
Чл.33. /1/ Общинският съветник ползва права по силата на чл.33 ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА
/2/ Общинският съветник има правото да ползва материално-техническата база и услугите на общинска администрация във връзка с изпълнение на задължения, произтичащи от неговата компетентност.
/3/ Общинският съветник се приема с предимство от кмета на общината, неговите заместници, директорите на.дирекции, началниците на отдели.
/4/ На всеки общински съветник се издава служебна карта във връзка с правата му по чл.33 ал2 от ЗМСМА считано от 12.11.2015
Чл.34/1/ Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии както следва:
1.За изпълнение на задълженията си по чл.36,ал.1,т.1,2,3, от ЗМСМА, общинските съветници получават възнаграждение в размер на 70% от средната брутна заплата в Община Ракитово за последния месец от предходното тримесечие, което включва"
- 35% за участие в работата на Постоянните комисии;
- 35% за участие в заседание на Общински съвет;
2.За времето,необходимо за изпълнение на задълженията си,общинският съветник ползва отпуск, който се признава за трудов стаж. Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на Общински съвет,се признава за трудов стаж.
/2/ Общинският съветник няма право да участва в ръководствата на търговски дружества с общинско участие / като директор, или управител, заместник-директор, заместник- управител или като контрольор, член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите /.
Чл.35. Трудовото правоотношение на общинския съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл.328 ал.1, т.2,3 и 4 от КТ
Чл. 36. /1/ Общинският съветник е длъжен:

1.Да присъства поне 2/3 от времето на заседанието на Общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси. Когато е налице уважителна причина, поради която не може да присъства на заседанията на Общинския съвет или на комисиите
уведомява председателя на ОбС,писмено или по телефона, не по-късно от един час преди започването на съответното заседание.

2. Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет.

3. Да се явява на заседание на Общинския съвет и на постоянните комисии във вид и състояние, не уронващи престижа на институцията.

4.Общинският съветник по време на заседанието няма право:

4.1.да прекъсва изказващия се;

4.2.да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

4.3.да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите и общинските съветници;

4.4.на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.
/2/ Ако общински съветник не участва в три поредни заседания или пет не- поредни заседания на ОбС за съответната година без уважителни причини, по предложение на председателя на ОбС и с решение на Общинската избирателна комисия се прекратяват неговите правомощия.

Чл.37. Общинският съветник не може да участва при вземането на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен , включително и по сватовство до втора степен. Ако са на лице такива обстоятелства общинският съветник е длъжен сам, преди Общинският съвет да започне разискванията , да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
ГЛАВА СЕДМА
ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК
Чл.38. /1/ Общинският съвет може да избира обществен посредник /Омбудсман/
/2/ Предложение за избор на обществен посредник се прави от председателя на Общинския съвет след проведени консултации с председателите на политическите представителни групи,като вземе под внимание и предложенията на Граждански Инициативни Комитети и НПО регистрирани на територията на Община Ракитово които са направени и постъпили по надлежния ред.
/3/ Общественият посредник се избира с мнозинство от две трети от общия брой общински съветници с явно гласуване.
/ 4/ Общественият посредник се освобождава от длъжност при:
1. Подаване на оставка до председателя на Общинския съвет
2. По писмено искане на една трета от общия брой общински съветници и след проведено гласуване с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.
Чл.39. /1/ Общественият посредник осъществява своята дейност въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, ЗМСМА, законите на страната и този правилник.
/2/ Общественият посредник съдейства на гражданите относно спазването на техните законни права, интереси пред органите на местното самоуправление. Той има правото на питания, срещи и обяснения от страна на кмета на общината и общинската администрация, така също и от председателя на Общинския съвет. По желание на гражданите общественият посредник може да присъства и отстоява интересите им на приемните дни на кмета на общината, председателя на Общинския съвет, заместник-кметовете и другите началници на отдели в Общинска администрация.
/3/ Общинската администрация определя помещение за приемна на обществения посредник и поема необходимите материални разходи за издръжка на неговата дейност.
/4/ Общественият посредник участва в заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии с правото на съвещателен глас.
/5/ Общественият посредник има право да ползва сведения и документи, които са му необходими за осъществяване на дейността му, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна тайна

/6/ На всеки шест месеца общественият посредник изготвя доклад за дейността си, който се обсъжда и приема от Общинския съвет.
/7/Общественият посредник подпомага гражданите при упражняването на правата им по чл.28 ал.2 и ал.З от ЗМСМА.
/8/ Общинският съвет определя размера на възнаграждението на общественият посредник.
ГЛАВА ОСМА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.40. /1/Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на шест месеца общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат избори за нов Общински съвет.
/2/ Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. По негова инициатива
2. По искане на една трета от общинските съветници
3. По искане на една пета от избирателите на общината
4. По искане на областния управител
/3/ В случаите по ал.2 т.2,3 и 4 председателят свиква заседание,което се провежда в седем дневен срок от внасянето на искането, исканията трябва да бъдат мотивирани , както и да има предложение за конкретен дневен ред. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седем дневен срок от свикването.
/4/ За редовни заседания: поканата за деня, часа и мястото на заседанието, дневния ред и материалите по него се изпращат на общинските съветници 5/пет/дни преди провеждането им.
/5/Общинският съвет може да проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред, когато е във ваканция или във времето между редовните заседания по въпроси, които не търпят отлагане.
/6 / За извънредни заседания : поканата за деня, часа и мястото на заседанието, дневния ред и материалите по него се изпращат на общинските съветници 3 /три/ дни преди провеждането му.
Чл.41. /1/ Общинският съвет заседава в определен от оперативното бюро ден и час.
/2/ Максималното времетраене на заседанието е 5/пет/ часа. В изключителни случаи по решение на съветниците заседанието може да бъде удължено с още 2 часа.
Чл.42. /1/ Заседанията на общинския съвет са публични,с цел постигане на пълна прозрачност:
1. Предават в ефир или онлайн чрез Интернет.
/2/ Гражданите могат да присъстват на заседанията по реда определен от Председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.

/3/При безредие сред публиката Председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
/4/ Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес и имат правото да получат отговори.
/5/ На заседанията на Общинския съвет по един и същи проблем могат да се изкажат до 3 минути не повече от 2-ма представители на гражданите. Ако изказването не третира обществен проблем, председателят отнема думата на изказващия се.
/6/ Заявления за изказване по дневния ред  в точка молби и питания от граждани се подават в писмен вид до председателя на Общинския съвет, непосредствено преди заседанието .
/7/ На всички писмени питания председателят на Общинския съвет отговаря в 10 дневен срок от датата на регистрирането им във входящия дневник на Общинския съвет.

/Допълнена с Решение №090 от 29.05.2020г./Чл.42а Заседанията на общинския съвет по време на действие на извънредно положение могат да се провеждат неприсъственно от разстояние, он-лайн чрез видео, гласова и/или писмена комуникация както и неприсъствено чрез приемане на решения на подпис при спазване изискванията за кворум, лично гласуване и приемане на решения неприсъствено.
/1/За неприсъствени от разстояние заседания : дневния ред и материалите по него се получават от общинските съветници лично от техническия секретар на ОбС, чрез подпис, 5 /пет/ дни преди провеждането му.
/2/Удостоверяването на наличието на кворум ще се извършва чрез подпис, чрез образец на формуляр.
/3/За приемането на решения ще се използват съществуващите технически възможности за писмена комуникация, съответно- чрез приемане на решения на подпис, чрез изготвяне на образец на формуляр за неприсъствено гласуване с проектите за решения и всеки общински съветник след получаване на материалите по определения ред, да връща по съответния ред до председателя на общинския съвет подписания формуляр като отбелязва или изписва собственоръчно начинът, по който гласува за съответния проект за решение.
/4/ Въпроси по изготвения дневен ред, постъпилите предложения и изразяването на становища ще се извършва чрез e-mail:obs_rakitovo@abv.bg, до ден преди провеждането на неприсъственото заседание от разстояние.
/5/ За всяко едно заседание проведено по чл.6а, ал.1 от ЗМДВИП се изготвя протокол ,в който изрично следва да се отбележи начина на провеждане на заседанието и начина на приемане на неприсъствените решения, който ще бъдат обявени на сайта на община Ракитово.
Чл.43. /1/ Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой общински съветници.
/2/ Ако преди началото на гласуването представителна група на Общинския съвет или отделен общински съветник изрази съмнение, че заседанието няма необходимия кворум, председателят разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите съветници.
/3/ При липса на кворум председателят отлага за 1 час заседанието. Ако след това пак няма кворум, председателят прекратява заседанието.
Чл.44 /1/Предложение за закрито заседание може да направи председателя на ОбС или всеки от съветниците, като бъде обявен въпроса и обективно обоснована необходимостта заседанието да бъде закрито.
/2/ Общинските съветници след като изслушат мотивите на вносителя на предложението по предходната алинея го обсъждат и приемат решение с явно гласуване. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите съветници. При започване на закрито заседание председателят поканва всички външни лица да напуснат залата.
/З/ Решенията, взети на закрито заседание се обявяват публично.
Чл.45. /1/ По предложение на председателя Общинския съвет приема програма за работа на съвета през следващия шест месечен период.
/2/ В началото на всяко заседание председателят уведомява общинските съветници за ново постъпили предложения и техните вносители.
/3/ Когато неотложни обстоятелства налагат това, председателят на съвета, председателите на комисии и кметът на общината могат да внасят предложения по дневния ред на предстоящото заседание до започване заседанието на постоянните комисии. Постъпилите предложения се раздават в началото на заседанието на комисиите. Предложенията се подлагат на гласуване, след като се изслуша един общински съветник, който не е съгласен, ако има такъв.
/4/ Председателят може да предложи промяна на дневния ред в началото на заседанието по искане на общински съветници или на кмета, ако намери тяхното искане за основателно. В случай, че няма готовност по дадена точка от дневния ред председателят я отлага за по-късен час на същото заседание или за друго заседание.
/5/ Не могат да бъдат подлагани на обсъждане въпроси, които не са включени в дневния ред на текущото заседание.
Чл. 46. /1/ Председателят ръководи заседанието и дава думата на ораторите.
/2/ Никой общински съветник не може да се изказва ,без да е получил думата от председателя.
/3/ Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
/4/ Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на ораторите. В зависимост от поредността, представена от ръководствата на групите на съветниците, които ще говорят от тяхно име, като се редуват представители на различни групи.
Чл.47. /1/ По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, ду плика или за обяснение на отрицателен вот.
/2/ Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за:
1. Прекратяване на заседанието
2. Отлагане на заседанието
3. Прекратяване на разискванията
4. Отлагане на разискванията
5. Отлагане на гласуването
6. Промяна в реда на разглежданите въпроси по дневния ред, но след като даден въпрос е приключен
/3/ Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.
Чл.48. Общинските съветници говорят от трибуната или от мястото им в залата
Чл.49. /1/ Когато ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
/2/ Общинският съветник не може да говори по същество по един и същи въпрос повече от един път, освен ако е докладчик и трябва да отговаря на въпроси.
Чл.50./1/Всеки оратор има право на изказване до 10 минути, освен ако е приет друг регламент.
/2/ При нужда времето за изказване се определя предварително от председателя след съгласуване с председателите на групите съветници и се разпределя между тях пропорционално на числеността им.
/3/ Ако ораторът превиши определеното по предходните алинеи време за изказване, председателят след като го предупреди ,му отнема думата.
Чл.51. /1/ Общинският съветник има право на реплика
/2/ Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
/3/ По едно и също изказване могат де се правят най-много до две реплики.
/4/ Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор /дуплика/ с времетраене до две минути след приключване на репликите.
Чл.52./1/ Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави веднага в края на разглеждания въпрос.
/2/ Общинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.
/3/ Право на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище и не се е изказал.
/4/ За обяснение на отрицателен вот думата се дава на не повече от двама общински съветника.
/5/ Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване.
Чл.53. Кметът на общината може да вземе думата винаги, когато я поиска, дадена му от председателя и, ако в момента няма процедура на гласуване.
Чл.54. Председателят обявява разискванията за приключени , когато списъкът на ораторите е изчерпан и няма повече желаещи за изказване.
Чл.55. /1/ Когато постъпи процедурно предложение думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
/2/ Когато е постъпило предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда. Думата се дава само по на един представител на група съветници, която не е съгласна с предложението.
/3/ Упражняването на правата по ал.1 не може да засяга правата на групите съветници по чл.49 ал. 3
/4/ Ако предложението бъде прието, но има група съветници, която не е взела отношение или не е използвала пропорционално определеното й време, думата се дава на един неин представител, като председателят определя максималната продължителност на изказването.
Чл.56./1/. Когато има предложение за отлагане на разискванията, се прилагат правилата на чл.54. При предложения за прекратяване на разискванията и за отлагането им най-напред се гласува предложението за прекратяване на разискванията,
Чл.57./1/. Заседание може да бъде прекратено или отложено с решение на ОбС, зам.-председателя или общински съветник.
Чл.58./1/.При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
/2/.Всяка група съветници може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 20 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването. Прекъсване не може да се иска до 1 час след започване и до 1 час преди завършване на заседание. Интервалът между 2 прекъсвания не може да бъде по-малък от 1 час.
/З/. Обедната почивка трае 1 час, като това време не влиза в общата продължителност на заседанието.
Чл.59./1/.Гласуването е лично. Гласува се за, против и въздържал се. Гласуването се извършва явно или тайно.
/2/.Явното гласуване се извършва чрез:
1 . Вдигане на ръка.
2. Поименно. Поименно се гласува като председателят прочита името на всеки присъстващ общински съветник и той отговаря: за, против или въздържал се.
3.Тайното гласуване се извършва с бюлетини ,поставени в тъмна стая.
4.Всяко предложение се гласува.
Чл.60. Предложение за поименно или за тайно гласуване може да бъде направено от най-малко един общински съветник. Предложението се поставя на гласуване без разисквания. Изслушва се по 1 съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.
Чл.61./1/. Времето за гласуване по чл.58, ал.2,т.1 е 1 минута.
/2/От обявяване началото на гласуването до приключването му не се допускат изказвания.
Чл.62./1/. Гласуването се извършва по следния ред:
1 . Предложения за отхвърляне;
2. Предложения за отлагане на следващи заседания;
3. Предложения за поправки;
4. Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
5. Предложения за допълнения;
6. Окончателното предложение.
/2/.Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.
Чл.63./1/. Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
/2/.Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от съветник или представителна група, веднага след приключването му председателят може да разпореди то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Чл.64.Необходимото мнозинство на гласовете при вземане на решения от общинския съвет се съобразява стриктно с разпоредбите на чл.27, ал.З и ал.4 от ЗМСМА.
Чл.65./1/. За заседанието на ОбС се води протокол, който се изготвя  до 3 работни дни. Протоколът се подписва от Председателя и протоколиста. Протоколист на ОбС е техническият секретар, предложен от председателя на ОбС и назначен от кмета.
/2/.Към протокола се прилагат всички материали, които са били обект на обсъждане в конкретното заседание.
/3/.Седем дневният срок за оспорване на решение на ОбС по чл.45, ал.2 от ЗМСМА започва да тече от деня на обявяване на приетото от ОбС решение.
/4/. Общинските съветници имат право в седем дневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от ОбС в следващото заседание.
/5/.Пълен препис от решенията в 7 дневен срок се изпращат на Областния управител.
/6/. Актовете на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението в срока по ал.5 чрез средствата за масово осведомяване и чрез Интернет на официалния сайт www. rakitovo.info.
/7/ Копие от актовете на общинския съвет се съхраняват в подходящо помещение, определено от кмета на общината, където се осигурява възможност на гражданите да се запознаят с тях и или получат копие от даден акт срещу заплащане.
Чл.66./1/.Поправки на фактически грешки в приетите от ОбС актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола, след като бъдат изслушани вносителя и докладчикът на съответната комисия.
/2/.Председателят обявява поправките пред ОбС.
ГЛАВА ДЕВЕТА
ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ
Чл.67./1/. Вносители на доклади, предложения, проекти за решения, правилници, наредби, инструкции и др.са:
1 .Длъжни да присъстват на заседанието на ОбС
2 . По програмата на заседанията от определените лица, служби и организации.
3. От постоянните комисии на ОбС.
4. От председателя на ОбС.
5. От кмета на Общината.
6. От кметовете на населени места.
7 По инициатива на областния управител.
8. От представителни групи.
9. От отделни общински съветници.

10.По инициатива на НПО или Граждански комитети.
/2/.Предложенията заедно с мотивите към тях придружени с проект за решение се изпращат до председателя на ОбС и незабавно се регистрират в специален регистър.
/3/.В мотивите вносителят задължително дава становище по очакваните резултати от прилагането на решението, включително и необходимите бюджетни разходи за неговото изпълнение.
/4/.Председателят на ОбС или комисията връща проекта на вносителя, когато не отговаря на изискванията на ал.2 и ал.З и няма предложен конкретен проект за решение.
/5/.Вносителят е длъжен да присъства на заседанието на ОбС и осигури необходимата защита на предложението си.
Чл.68 /1/. Председателят на ОбС и оперативното бюро:
1. Следи хода на подготовката и сроковете за внасяне на материали.
2. Разпределя материалите за разглеждане в ПК.
Чл.69. Общинският съвет приема решения, наредби и инструкции по въпроси от местно значение съгласно ЗМСМА.
Чл.70. Наредбата се издава за прилагане на отделни разпоредби или други подразделения на нормативен акт от по-висока степен /чл.7, ал.2 от ЗНА/.
Чл.71. С инструкция ОбС дава указания на кметството относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да обезпечи /чл.7, ал.З от ЗНА/.
Чл.72. По останалите въпроси от компетенциите му ОбС се произнася с решение.
Чл.73. Правото на инициатива при издаване на решения, наредби и инструкции имат съветниците или кмета на общината.
Чл.74./1/. Проекта за решение, наредба или инструкция може да бъде приет на две четения.
/2/.Ако след първото четене са постъпили предложения за изменение и допълнения, ОбС приема решение за допълнително обсъждане и го изпраща в съответните комисии.
/3/.Постоянните комисии разглеждат само постъпилите писмени предложения.
/4/.На второ четене ОбС обсъжда и гласува проекта .
Чл.75.Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на гласуването.
Чл.76./1/. След постъпване на оспорено от кмета на общината решение на ОбС, председателят внася оспорването в първото следващо заседание.
/2/.При повторно разглеждане на оспорено решение ОбС може да отмени или да потвърди своето решение.
Чл.77. След издаване на актове по решения на ОбС по чл.21 от ЗМСМА, кмета е длъжен своевременно, но не по-късно от три дни да изпрати препис от тях в ОбС за сведение и контрол по чл.45, ал. 1 от ЗМСМА.
ГЛАВА ДЕСЕТА
КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл.78./1/. ОбС включва в шестмесечните си програми основни въпроси за развитието на общината, съобразно с компетенциите му по чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и изслушване на отчети по изпълнение на решението му.
/2/.Докладчици по въпросите по ал.1 са председателя на ОбС и председателите на комисии на ОбС, кмета и зам.кметовете на общината.
Чл.79./1/.ОбС одобрява съставите си на работни групи и делегации за задгранични командировки, както и размера на средствата, необходими за пътуването и пребиваването им съгласно закона и наредбата за командировки в чужбина.
/2/.В първото си заседание след завръщането на работни групи и делегации в чужбина изслушва и одобрява отчети за работата им и ратифицира сключените от тях спогодби и споразумения.
Чл.80. В случаите по чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и при излизане в служебен платен отпуск по реда на чл.45 от Закона за Местните избори ОбС назначава временно изпълняващ длъжността кмет до произвеждането на избори.
Чл.81./1/.По актуални въпроси от текущ характер, които представляват обществен интерес общинските съветници имат право да отправят въпроси към кмета на общината.
/2/.Въпросите се отправят чрез председателя на ОбС в писмена или устна форма най-късно до 48 часа преди заседанието на ОбС.
/3/.Председателят на ОбС уведомява незабавно кмета за постъпилите въпроси и срока, в който следвада отговори.
/4/ Отговорите на въпросите са устни пред заседание на ОбС, освен ако задалият ги общински съветник е пожелал отговорът да бъде писмен.
/5/. Отговорите на въпроси не се обсъждат, не се правят реплики и не се приемат решения. Общинският съветник задал въпроса, има право единствено да заяви дали е доволен от отговора или не.
/6/. Отговарящият на питането е длъжен да присъства на заседанието на ОбС и да даде разяснения.
/7/. Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.
Чл.82.Общинските съветници могат писмено да оттеглят питането си преди получаването на отговор, за което председателят уведомява ОбС и задължения да даде отговор.
Чл.83./1/.След като ОбС пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го доразвие в рамките на 3 минути.
/2/.След отговора на питането, общинският съветник, който го е направил има право да зададе не повече от два уточняващи въпроса.
/3/.По отговора на питането не се правят разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на две минути да изрази отношението си към отговора.
Чл.84. Когато се получи писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в заседание на ОбС и предава отговора на общинския съветник, отправил питането.
Чл.85. ОбС изслушва актуалните въпроси, питанията и отговорите по тях в последният 1 час от заседанието му, освен ако реши друго.
Чл.86./1/.Общинският съвет отменя актове на кмета на Общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл.21 от ЗМСМА.
/2/.Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.
/3/.Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.
/4/.При противоречие с акта на Общинския съвет заповедта се отменя на заседанието по ал.З, но не по-късно от два месеца от издаването й.
Чл.87.В случаите на чл.42, ал. 1, т.2 от ЗМСМА / при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите си за повече от 3 месеца / ОбС може да прекрати пълномощията на кмета.
Чл.88. /1/.Разискванията по мотивите и проекта за решение за прекратяване правомощията на кмета започват не по-рано от три дни от постъпване на предложението.
/2/ По време на разискванията не могат да бъдат правени промени и допълнения в текста на проекта за решение.
/3/.Гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от последния час от заседанието на ОбС, освен ако не е прието друго.
/4/.Проектът за решение се смята за приет ако за него са гласували повече от две трети от общия брой общински съветници.
Чл.89.При прекратяване пълномощията на кмета на общината или на кметството по реда на чл.42 ал. 1 т.2 ОбС определя заместник-кмет / съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметство / до произвеждането на избори.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТ
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА
Чл.90./1/Международните връзки на Общинския съвет се организират от председателя на съвета и след решение на Общински съвет.
/2/ Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет в чужбина, както и приемането на чужди делегации се обсъждат от оперативното бюро.
Чл.91. /1/ Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на Общинския съвет съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок. Договора се подписва и влиза в сила след решение на ОбС.
/2/ Становище по проекта за договор дава и кмета на общината, когато предложението не е направено от него.
Чл.92. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинска администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.
Чл.93. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на община Ракитово с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
Чл.94.Общинският съвет ратифицира всички договори на община Ракитово, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.
Чл.95. /1/ За защита на общите интереси и развитие на местното самоуправление, общината може да участва в регионални сдружения и в Националното сдружение на общините, както и в други сдружения.
/2/ Представителят/ите на общината в сдруженията по ал. 1 се определят с решение на Общинския съвет.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл.96. /1/ Общинският съвет има своя бюджетна сметка за издръжка и до организационни разходи, която се приема с бюджета на общината
/2/ За сумата гласувана по нея се прави разпределение на разходите по параграфи под формата на самостоятелен бюджет, който се утвърждава от Общинския съвет.
/3/ Отчет по изпълнението на бюджета на Общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, който се внася за одобрение от Общинския съвет.
Чл.97./1/Взаимодействието на Общински съвет с общинска администрация се осъществява посредством административно звено по чл29 ал2 от ЗМСМА, което подпомага и осигурява работата на Общинския съвет.
/2/ Звеното по ал.1 се състои от една щатна бройка технически секретар , който подпомага дейността на Общинския съвет.
/3/ Звеното по ал.1 е на пряко подчинение на Общинския съвет и служителят в него се назначава от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.
/4/ В звеното по ал.1 могат да бъдат включени и експерти на граждански договори, които да подпомагат дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии.
/5/ Средствата за възнаграждение на лицата по ал.4 се предвиждат н бюджетната сметка на Общинския съвет по чл.95 ал 1, 2
Чл.98. Секретарят на Общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на Общинския съвет и за довеждането им до знанието на населението.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 §1.Правилникът за организацията и дейността на ОбС може да бъде изменян по предложение на председателя на ОбС или по искане на трима от всички общински съветници.
§2.ПРЕДСЕДАТЕЛ по смисъла на този правилник е председателстващият съответното заседание на ОбС.
§3.Под ПРИСЪСТВАЩИ при тайно гласуване се разбира участвали в гласуването общински съветници. Под ПРИСЪСТВАЩИ при явно гласуване се разбира броят на общинските съветници, които се намират в заседателната зала в момента на гласуване.
§4.Под Ден на ОБЯВЯВАНЕ на решение на ОбС се разбира деня, в който решението е обявено публично на табло за обяви в сградата на общинска администрация.

Настоящият правилник е приет с решение № 035 /31.01.2020г. на Общинския съвет и влиза в сила от деня на приемането му и отменя правилника приет с решение №027/22.12.2015г.

Председател на ОбС Ракитово :…………/Нина Димова/