Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C36
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34

Архитектура и градоустройство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.01.2024

Извършва проучвания и процедури по отчуждаване на имоти във връзка с реализация на инвестиционни проекти на общината;

Подготвя отчета за финансиране на капиталовите разходи и извършва корекции, които се налагат в процеса на строителството;

Изготвя проекта за инвестиционната програма на Общината и прогноза за инвестиционни намерения за следващи периоди

Осъществява инвестиционна дейност на общински обекти и упражнява инвеститорски контрол;

Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;

Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;

Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;

Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки;

Издава удостоверения в рамките на своята компетентност;

Участва в комисии, съгласно ЗУТ и съответните наредби по приемане на обекти, освидетелстване на сгради и съоръжения, както и в други комисии на общината съобразно своята компетентност;

Изготвя отчети, справки и информация за изпълнение на строителството и дейностите по енергийна ефективност;

Окомплектова и изпраща преписки до съда;

Организира изработването на нови устройствени планове и съгласуването им с инстанциите;

Изготвя и придвижва преписки за частично изменение на подробните устройствени планове;

Съхранява всички налични строителни планове и техните изменения в техническия архив;

Осъществява дейността по разработването, приемането и одобряването на подробните устройствени планове на града, техническото обслужване на населението по задоволяване потребностите от жилищно строителство, сгради на бита - услуги, търговия, производство, култура, образование;

Работещите в отдела осъществяват административно-техническо обслужване на населението в областта на селищното изграждане и териториалното устройство /огледи, отговори по молби и жалби на физически и юридически лица във връзка с архитектурни и градоустройствени въпроси/;

Упражнява контрол по спазване и прилагане на общите и подробни градоустройствени планове, одобрени проекти, строителни книжа и разпоредбите на ЗУТ;

Привежда в изпълнение решенията на Общински съвет;

Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство на територията на Общината;

Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на Общината и за обектите общинска собственост за поддръжка и основен ремонт;

Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването;

Подпомага Главния архитект при изпълнение на възложените му от закона функции;