Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KD1

Обявления

Дата на публикуване: 02.06.2022
Последна актуализация: 13.06.2022

Заповед за дерегистрация № РД-25-548/10.06.2022год.

Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № РД-25-548/10.06.2022год.

Заповед за дерегистрация №ЛС-Н-61/06.06.2022 г. 

***

Заповед за дерегистрация №  РД - 25 - 350/18.04.2022год.

Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № ЛС - Н - 38/14.04.2022год.

Заповед № ЛС - Н - 38/14.04.2022год. за назначаване на комисия

***

Заповед № РД-25-306 от 05.04.2022г. за ЗАБРАНА НА ПАШАТА на селскостопански животни в обработваемите земеделски земи (ниви, ливади, трайни насаждения и др.) на територията на община Ракитово

***

Заповед за дерегистрация № РД - 25 - 294/04.04.2022г.

Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № ЛС - Н -21/31.03.2022год.

Заповед № ЛС - Н -21/31.03.2022год. за назначаване на комисия

***

Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии

***

Заповед за дерегистрация 

Заповед за дерегистрация

Заповед за дерегистрация

***

Обявление за предстоящо отчуждаване на части от имоти на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост

***

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал.5 от Закона за туризма

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал.5 от Закона за туризма


„ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАКИТОВО“ 

   Европейски социален фондОперативна програма Развитие на човешките ресурсиПроцедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа + в община Ракитово“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г."

 Цел - Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Специфични цели:
1. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги в община Ракитово в рамките на процедура BG05M9OP00-2.028 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 1".
2. Предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса в община Ракитово.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 100% - 155 348.60 лв.'
Бенефициент: Община Ракитово
Начало на проекта: 01.07.2021г.
Край на проекта: 01.08.2022г.

Документите по процедурата можете да намерите тук.

Списък на класираните кандидати за Домашен помощник, Хигиенист и Медицински специалист можете да намерите тук.

Протокол за подбор на кандидатите за потребители можете да намерите тук.

Обявления АРХИВ

Обявление заповед на Обл. управител
Дата на публикуване: 03.08.2021

Обявление до Станимира Къновска
Дата на публикуване: 02.08.2021

Писмо до Георги Лесев
Дата на публикуване: 09.07.2021

Контрол на авторски права
Дата на публикуване: 22.06.2021