Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KD1

Обявления

Дата на публикуване: 23.08.2022
Последна актуализация: 15.05.2024

Заповед за изземване на общински имот


УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН" за СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ ЗА АВТОСЕРВИЗ И АВТОМИВКА, в местността Ормана, землище Ракитово.


ПТИЧИ ГРИП - Влошена епизоотична обстановка в област Пазарджик и Пловдив - Инфлуенца тип-А 


Нападение от МАРОКАНСКИ СКАКАЛЦИ и тяхното каламитетно намножаване 


Уведомление - До всички ПЧЕЛАРИ, които имат кошери около линията от гара Долене до гара Костандово - Ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат НАСА ТАФ - На 15.04.2024г. и 16.04.2024г. – два дни в междугарие Долене – Костандово и На 17.04.2024г. и 18.04.2024г. – два дни в междугарие Костандово – Велинград - СЪХРАНЕТЕ ПЧЕЛИТЕ В КОШЕРИТЕ в тези дни.


Заповед № РД-25-365 от 08.04.2024г. за ЗАБРАНА НА ПАШАТА на селскостопански животни в обработваемите земеделски земи (ниви, ливади, трайни насаждения и др.) на територията на Община Ракитово


Уведомление по чл.66 от АПК за предоставяне на статут с категория "Национално значение" на "Средновековна крепост с манастир в м. Кулата-Калинката" и "Късноантична и средновековна крепост в м. Кулата-Градот


Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – 1 бр. тръбен кладенец изграден в ПИ 62004.5.52 по КККР на гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл Пазарджик.


ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

Приложение № 1

Приложение № 2


У В Е Д О М Л Е Н И Е Относно Заличаване на адресна регистрация


Заповед за дерегистрация №  РД- 25 -197  / 23.02.2024 год.

Приложение № 1 към Заповед №  РД- 25 -197  / 23.02.2024 год.

Приложение № 2 към Заповед №  РД- 25 -197  / 23.02.2024 год.

Приложение № 3 към Заповед № РД- 25 -197  / 23.02.2024 год.

Приложение № 4 към Заповед №  РД- 25 -197  / 23.02.2024 год.

Приложение № 5 към Заповед № РД- 25 -197  / 23.02.2024 год.

Приложение № 6 към Заповед №  РД- 25 -197  / 23.02.2024 год.

Приложение № 7 към Заповед №  РД- 25 -197  / 23.02.2024 год.


Заповед на областния управител за разрешение за възлагане на автобусни превози


Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99а и чл. 99б от ЗГР


Заповед № ЛС - Н - 13  /14.02.2024 год. за назначаване на комисия


Заповед № РД-25-119 от 31.01.2024 год. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии (отдели, подотдели) - държавна собственост.


Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма


НАРЕДБА № 4 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Общи условия на ВКТВ ЕООД гр.Ракитово


Заповед относно: Поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на община Ракитово по време на Коледните и Новогодишни празници


Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма


У В Е Д О М Л Е Н И Е Относно Заличаване на адресна регистрация


Заповед за дерегистрация №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 1 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год..

Приложение № 2 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 3 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 4 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 5 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 6 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 7 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 8 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 9 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 10 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.

Приложение № 11 към Заповед №  РД- 25 -1200  / 11.10.2023 год.


ВАЖНО! НАБЛИЖАВА КРАИНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ!


НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ: - Заповед № РД-25-1207 от 12.10.2023 год. за разрешаване на паша в само в ливади, на които е преминала коситбата и забраняване на паша в ниви, в които реколтата не е прибрана и са засети с есенни култури (пшеница, ръж и ечемик).


НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ: - Писмо-Уведомление за разрешаване на паша в окосени вече ливади и забрана на паша в ниви засети с есенни култури (пшеница, ръж и ечемик).


Заповед РД-25-1142 от 28.09.2023 год. за разрешаване на пашата на селскостопански животни в земеделските земи (полските имоти) и прекратяване на денонощна, физическа, невъоръжена охрана на ниви, ливади и трайни насаждания на територията на община Ракитово.


Проект на Заповед № РД-25-1183 от 06.10.2023 год. за определяне на границите и районите за организирано сметосъбиране, сметоизвозване и последващо сепариране на смесени битови отпадъци и компостиране на зелени отпадъци на "Сепарираща и компостираща инсталации" - Велинград, местност Благовото, и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, и за вида на предлаганите услуги и честота на сметоизвозване на територията на община Ракитово.


Заповед № ЛС - Н - 114  /03.10.2023 год. за назначаване на комисия

Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99а и чл. 99б от ЗГР


Уведомление за инвестиционно предложение от фирма "НАЙС-КТ" ООД гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров № 3-Д за преместване на инсталация.


Заповед № ТУ-176/ 14.08.2023 на Областен управител


Заповед №  РД - 25- 664/12.06.2023 год. за назначаване на комисия по повод произвеждане на предстоящи общи избори за общински съветници и за кметове през 2023 г.


Заповед  №  РД- 25 -608  / 29.05.2023 год. Във връзка с честване ма 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България със запускане на сирените за ранно предупреждение 


Заповед  №  РД- 25-609  / 29.05.2023 год. Организиране на водоснабдителна дейност и недопускане на водни инциденти на територията на община Ракитово през 2023г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е Относно Заличаване на адресна регистрация


Заповед за дерегистрация №  РД- 25 -552  / 18.05.2023 год.


Заповед за дерегистрация №  РД- 25 -553  / 18.05.2023 год.

Приложение № 1 към Заповед № РД-25-553  /18.05.2023 г.

Приложение № 2 към Заповед № РД-25-553  /18.05.2023 г.

Приложение № 3 към Заповед № РД-25-553  /18.05.2023 г.

Приложение № 4 към Заповед № РД-25-553  /18.05.2023 г.

Приложение № 5 към Заповед № РД-25-553  /18.05.2023 г.

Приложение № 6 към Заповед № РД-25-553  /18.05.2023 г.


Заповед №  РД – 25 -  535/ 12.05.2023г. за обявяване на "Частично бедствено полужение" на територията на община Ракитово


Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99а и чл. 99б от ЗГР към Заповед № ЛС - Н - 41 / 09.05.2023 год. и Заповед № ЛС - Н - 44  / 10.05.2023 год.

Заповед № ЛС - Н - 41 / 09.05.2023 год. и Заповед № ЛС - Н - 44  / 10.05.2023 год. за назначаване на комисия


Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № ЛС - Н - 24 / 01.03.2023 год.

Заповед № ЛС - Н - 24 / 01.03.2023 год. за назначаване на комисия


ОБЯВА за регистрация и актуализация на лицата в официалния регистър на професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС)2016/203, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти. 


Заповед за дерегистрация № РД-25-1509 / 21.12.2022 год.
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционното предложение на фирма „БУЛ-ЛЕС” ЕООД гр. Ракитово


Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № ЛС - Н - 134 / 14.12.2022 год.

Заповед № ЛС - Н - 134 / 14.12.2022 год. за назначаване на комисия


Инвентаризационен опис съгласно Чл. 133, ал.2, т.11 от ЗВД  НА СТОПАНИ ПРИТЕЖАВАЩИ ЖИВОТНИ И ПТИЦИ В ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ЛИЧНИ СТОПАНСТВА  гр. РАКИТОВО + гр. КОСТАНДОВО + с. ДОРКОВО, общ. Ракитово, обл. Пазарджик


ОБЯВА за инвестиционно предложение от фирма "Кос хол-1" ЕООД за "Извършване на дейност по производство на био-гориво (пелети) от дървесни стърготини (чипс) добити от трупна дървесина и отпадъчни трици с код на отпадък 03 01 05, чрез оползотворяване с код R3 (рециклиране) по Приложение №2 от ЗУО"


Заявление за РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ до Басейнова Дирекция ИБР - Пловдив


ОБЯВА за провеждане на семинар, организиран съвместно между Община Ракитово с Организация по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” ЕАД - Пловдив


УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от фирма "БУЛ-ЛЕС" ЕООД за закриване на Площадка №1; Преместване на Площадка №1 с изменения и допълнения; Изменение и допълнение на дейността за рециклиране на отпадък с код 15 01 03 - опаковки от дървесни материали (палети) на Площадка №2; Промяна на използваното гориво в котела за загряване на въздуха в сушилнята


Заповед за дерегистрация № РД-25-1137/07.10.2022год.

Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № ЛС-Н-109/30.09.2022 год.

Заповед № ЛС-Н-109/30.09.2022 год. за назначаване на комисия


Договор/Възлагателно писмо с ОП „Зооветеринарен комплекс - гр. Пловдив” за ветеринарно-медицинска обработка на безстопанствени кучета на територията на Община Ракитово


Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на МИНИ МАНДРА за преработка на краве мляко до 300 литра" в ПИ с идентификатор 38844.105.11 м. "Стопански двор", по КККР на гр.Костандово, общ.Ракитово, обл.Пазарджик.


Обявление по чл. 8 ал. 2 от Наредба 4 от 01.02.2021г. за изпълнение на мерки за овладяване и контрол на безстопанствените кучета


Обявление по чл. 4 ал. 4 от Наредба 4 от 01.02.2021г. за набиране на преброители на безстопанствени кучета


ОБЯВЛЕНИЕ от фирма БУЛ-ЛЕС ЕООД гр. Ракитово уведомява обществеността за инвестиционно намерение: " Разширяване и изменение на РД № 07-179-02 от 22.01.2020 год. на РИОСВ - Пазарджик за РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПАЛЕТИ" 


Уведомление за инвестиционно предложение от Бисер Бенчов Арнаудов за "МИНИ МАНДРА ЗА ПРЕРАБОТКА НА КРАВЕ МЛЯКО ДО 300 ЛИТРА НА ДЕН" в ПИ с № 38844.105.11, м. "Стопански двор", по КККР  на гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик 


Заповед за дерегистрация № РД-25-548/10.06.2022год.

Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № РД-25-548/10.06.2022год.

Заповед № ЛС-Н-61/06.06.2022 г. за назначаване на комисия


Заповед за дерегистрация №  РД-25-350/18.04.2022год.

Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № ЛС - Н - 38/14.04.2022год.

Заповед № ЛС-Н-38/14.04.2022год. за назначаване на комисия


Заповед № РД-25-306 от 05.04.2022г. за ЗАБРАНА НА ПАШАТА на селскостопански животни в обработваемите земеделски земи (ниви, ливади, трайни насаждения и др.) на територията на община Ракитово


Заповед за дерегистрация № РД-25-294/04.04.2022г.

Протокол от извършена проверка за спазване изискванията на чл.92, чл.99 и чл. 99а от ЗГР към заповед № ЛС - Н -21/31.03.2022год.

Заповед № ЛС-Н-21/31.03.2022год. за назначаване на комисия


Заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии


Заповед за дерегистрация 

Заповед за дерегистрация

Заповед за дерегистрация


Обявление за предстоящо отчуждаване на части от имоти на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост


Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за туризма

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал.5 от Закона за туризма

Прекратена категоризация на основание чл. 137, ал.5 от Закона за туризма„ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАКИТОВО“ 

   Европейски социален фондОперативна програма Развитие на човешките ресурсиПроцедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа + в община Ракитово“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г."

 Цел - Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Специфични цели:
1. Осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги в община Ракитово в рамките на процедура BG05M9OP00-2.028 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 1".
2. Предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса в община Ракитово.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 100% - 155 348.60 лв.'
Бенефициент: Община Ракитово
Начало на проекта: 01.07.2021г.
Край на проекта: 01.08.2022г.

Документите по процедурата можете да намерите тук.

Списък на класираните кандидати за Домашен помощник, Хигиенист и Медицински специалист можете да намерите тук.

Протокол за подбор на кандидатите за потребители можете да намерите тук.


Обявления АРХИВ


 

Обявление заповед на Обл. управител
Дата на публикуване: 03.08.2021

Обявление до Станимира Къновска
Дата на публикуване: 02.08.2021

Писмо до Георги Лесев
Дата на публикуване: 09.07.2021

Контрол на авторски права
Дата на публикуване: 22.06.2021