Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24T5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA7

Структура и функции

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.10.2021

Работата на местната власт в лицето на кмета на общината, на кметовете на кметствата и общинския съвет се подпомага от общинска администрация. Съгласно Закона за администрацията според разпределението на дейностите, които извършва общинска администрация е структурирана в обща и специализирана.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината като ръководител на администрацията, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, свързани с неговата компетентност. Отделите и звената осъществяват ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинска администрация в рамките на предоставените правомощия и функции определени в нормативните актове.

Община Ракитово извършва административно обслужване при спазване на принципите за законност, бързина, достъпност и икономичност на времето по предоставяне на услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители, работещи по трудово правоотношение. Изискванията към образователно-квалификационната степен и професионалния опит на служителите са установени в Класификатора на длъжностите в администрацията.

Информация за структурирането на администрацията, както и за предоставяните услуги освен на тази страница може да откриете и в Административния регистър, който е публичен и достъпен на адрес:

https://iisda.government.bg/ras/executive_power/organigram_municipality_administration/375