Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24P5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CA5

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.10.2022

Гл. архитект – Мануел Манолов, тел. за контакт 03542/ 20 44, вътр. 219 или 03542/ 20 33, e-mail: rakitovo@rakitovo.bg или arhitekt.m@rakitovo.bg
 

Секретар МКБППМН – Петя Стефанова, тел. за контакт 03542/ 20 44, вътр. 118, e-mail: rakitovo@rakitovo.bg
 

Дирекция "Обща администрация" - директор дирекция Мария Ташева, тел. за контакт: 03542/ 34 67,
e-mail: rakitovo@rakitovo.bg или m.tasheva@rakitovo.bg
 

Отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси” с Гл. счетоводител Гергана Мандарева, тел. за контакт: 0895129409,
e-mail: rakitovo@rakitovo.bg или g.mandareva@rakitovo.bg
 

Отдел „Административно, информационно, правно и техническо обслужване”, тел. за контакт: 03542/ 20 25,
e-mail: ob_admin@rakitovo.bgrakitovo@rakitovo.bg или el_obm@rakitovo.bg
 

Дирекция "Специализирана администрация" -  тел. контакт: 03542/ 20 24, 
e-mail: rakitovo@rakitovo.bg
 

Отдел „Устройство на територията, строителство, екология и опазване на околната среда” – началник отдел Веселка Георгиева, тел. контакт: 03542/ 20 33, 03542/ 20 44 вътр. 219 и 0894466646, e-mail: rakitovo@rakitovo.bg или veselka.georgieva@rakitovo.bg
 

Отдел „Евроинтеграция, общинска собственост и стопански дейности”– началник отдел Таня Гаралова, тел. контакт: 03542/ 20 28, 03542/ 20 44 вътр. 218 и 0894466646,  e-mail: rakitovo@rakitovo.bg или tania.garalova@rakitovo.bg
 

Отдел „Местни данъци и такси”– началник отдел Красимира Ташева-Ангелова, тел. контакт: 03542/ 20 44 вътр. 224 и 0894466646, 03542/ 20 29, e-mail: rakitovo@rakitovo.bg или krasi.tasheva@rakitovo.bg