Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G61
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2190
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I21H2
Състав Постоянни комисии Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Декларации по ЗПКОНПИ Предложения и Решения на Общински съвет

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.11.2023


ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКИТОВО
 

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Настоящият състав на Общински съвет - Ракитово е избран съгласно Изборния кодекс през октомври 2023 година.
 

Общински съвет – Ракитово осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.