Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7I5KG7
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7I5K44

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 03.01.2020
Последна актуализация: 07.06.2023

Декаларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Общинска администрация - Ракитово за 2021 г.

 

 

Входящ №/дата

  Вид на декларацията по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия

Длъжност

94-01-224/18.04.2022

 Част I

 

Анелия Паризова

счетоводител

94-01-235/20.04.2022

Част I

 

Аглика Бошнова

касиер

94-01-245/26.04.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Весела Бозаджийска

Технически сътрудник ОбС

94-01-195/13.04.2022

Част I

 

Гергана Левтерова

Гл.експерт „ФБ“

94-01-207/14.04.2022

Част I

 

Емилия Гешева

Мл.експерт“ТРЗ и бюджет“

94-01-164/01.04.2022

Част I

 

Елеонора Донкова

Гл.експерт „АПИО“

94-01-87/24.02.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Евгения Андонова

Гл.специалист ЕПП

94-01-88/24.02.2022

 Част I

icon pdfЧаст II

Жана Янкова

Гл.специалист ЕПП

94-01-211/15.04.2022

Част I

 

Иво Кердаков

Гл.специалист СДСКО

94-01-168/04.04.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Иванка Янкова

Специалист „АО“

94-01-223/18.04.2022

Част I

 

Калинка Дойкина

Ст.счетоводител

94-01-191/12.04.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Кирилка Говедарска

Гл.специалист „ПКК“

94-01-190/12.04.2022

Част I

 

Мариана Допчева

Гл.счетоводител

94-01-194/12.04.2022

 Част I

 

Юлия Раданова

Гл.юрисконсулт

94-01-189/12.04.2022

Част I

 

Надка Тончева

Секретар на община

94-01-198/13.04.2022

Част I

 

Таня Гаралова

Началник отдел „ЕОССД“

94-01-204/14.04.2022

Част I

 

Данче Бергова

Гл.специалист „ОС“

94-01-214/15.04.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Милка Андонова

Ст.счетоводител

94-01-241/21.04.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Аспарух Попов

Гл.специалист СДСКО

94-01-272/04.05.2022

Част I

 

Марияна Бележкова

Директор ОП“ЦУДС“

94-01-246/26.04.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Мария Балабанова

Директор ЦРСИХУ

94-01-147/08.04.2022

Част I

 

Мария Ташева

Директор дирекция „ОА“

94-01-114/07.03.2022

Част I

 

Мария Капланова

Гл.специалист „ЧР “

94-01-320/25.05.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Николай Кадрев

Мл.експерт „ИТ“

94-01-142/21.03.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Петя Стефанова

Секретар МКБППМН

94-01-199/14.04.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Станимир Живков

Гл.експерт

94-01-140/21.03.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Светлана Василева

Гл.експерт ДОУ,ОП,КЗП

94-01-197/13.04.2022

Част I

 

Веселка Георгиева

Началник отдел УТСЕООС

94-01-177/06.04.2022

Част I

 

Цветанка Мечева

Гл.специалист „МП“

94-01-113/07.03.2022

Част I

 

Цветана Тошкова

Вътрешен одитор

94-01-230/19.04.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Мария Петкова

Специалист „ТСУ“

94-01-270/04.05.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Светлана Баева

Директор ДЦДМУ

94-2420/14.07.2022

Част I

 

Виляна Колчева

Зам.-кмет

94-2661/03.08.2022

Част I

 

Емилия Кушлова

Специалист „АО“

94-5206/22.11.2022

Част I

icon pdfЧаст II

Анна Саздова

Гл.специалист „ЕПП“

94-5223/22.11.2022

Част I

 

Нина Методиева

Н-к отдел „МДТ“