Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

По статистически данни на НСИ към 31.12.2020г. по области и общини, местоживеене и пол, се посочва, че в община Ракитово живеят 14 383 души. Броят на населението в общината съставлява 5,5 % от това на област Пазарджик и едва 1.03% от населението на ЮЦР. По показателя "Брой на населението", община Ракитово попада в категорията на малките общини в България /с население от 10 до 30 хил. души/. В гр. Ракитово живеят 7 854 души. В гр. Костандово живеят- 4134 души, а в с. Дорково - 2395 души. Населението в този район е смесено - християни и мюсюлмани, което допринася за културното многообразие на региона. В града има църква, параклис и джамия, като те се поддържат от хората чрез дарения и целеви помощи.

Средната гъстота на населението в община Ракитово (61,1) души на кв.км) се доближава до средните стойности за област Пазарджик (61,8) и тези за ЮЦР (65,3) и за страната (66,3).