Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.06.2021

Местното самоуправление в общините се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма.
Според Закона за местното самоуправление и местната администрация орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Той, както и кметовете на кметства, се избират пряко от населението при условия и по ред, определени със закон, като в населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.


Кметът на общината

- ръководи цялата изпълнителска дейност на общината;
- насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
- назначава и освобождава от длъжност заместник - кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общински бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
- отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
- организира изпълнението на общинския бюджет;
- организира изпълнението на дългосрочните програми;
- организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
- организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерски съвет;
- възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал.1 . Той има право да отменя техните актове;
- поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
- организира и ръководи управлението при кризи в общината;
- председателства Съвета по сигурност и управление при кризи;
- възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
- изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние;
- представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
- осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
- утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.