Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C40
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO6

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Община Ракитово предоставя административни услуги:

 в Център за административно обслужване – всеки работен ден от 8,00 до 17,00 ч. без прекъсване на адрес:

гр. Ракитово п.к. 4640, ул. Иван Клинчаров № 57;

тел. 03542/20 25; факс: 03542/2253;

e-mail: ob_admin@rakitovo.bgrakitovo@rakitovo.bg

в кметство гр. Костандово всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 ч. на адрес:

гр. Костандово п.к.4644, ул. Христо Ботев № 35;

тел. 03544/24 80;

e-mail: kostandovo@rakitovo.bg

в кметство с. Дорково всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 ч. на адрес:

с. Дорково п.к.4641, ул. Цепина № 59;

тел. 03543/22 24; 03543/22 22;

e-mail: dorkovo_kmet@rakitovo.bg

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

Служителите посредничат за извършването на всички видове административни услуги и дават информация за тях. На "едно гише" се подават заявления, придружени с необходимите документи и се получават заявените удостоверителни документи.

Заявления/искания за предоставяне на административни услуги, жалби, сигнали и предложения се приемат във всяка една от сградите. Във всяко едно от населените места може да заявите необходимата Ви услуга и устно, за което обслужващият Ви служител ще състави протокол по образец.

В Община Ракитово се прилага принципа на комплексно административно обслужване, т. е. услугите се извършват без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, необходими за издаването на индивидуален административен акт, за които са налице данни, събирани или създавани от Общината или от други административни органи (Агенция „Митници”, НАП и др.)