Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C74
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR7
Заседания постоянни комисии Протокол постоянни комисии

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.02.2024

I.Комисия по финанси и бюджет, общинска собственост, транспорт, икономика, евроинтеграция и проекти.

 1. Нина Димова-председател

 2. Иван Иванов

 3. Цанко Молов-секретар

 4. Лидия Прагова 

 5. Петър Цурев

II.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповеданията, социална политика, младежта, спорта, туризма и жалби на граждани.

 1. Михаил Узунов-председател
 2. Веско Шехтов
 3. Айше Къркелова
 4. Методи Караманов
 5. Муса Дурльов-секретар

III.Комисия по строителство и архитектура, градоустройство, инфраструктура, водоснабдяване, земеползване, общински гори и опазване на околната среда.

 1. Пламен  Горумов-председател
 2. Искрен Медаров
 3. Михаил   Узунов
 4. Мария Пейчинова-секретар
 5. Иван   Иванов

IV.Комисия по законност, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика, безопасност на движението, обществен ред, отбрана и сигурност и кризисни ситуации

 1. Искрен Медаров-председател
 2. Румен Хаджиев
 3. Методи Караманов-секретар
 4. Пламен Горумов
 5. Стефан Коларов

V.Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

1.Лидия Прагова-председател

2. Стоян Трендафилов

3. Емил Кейбашиев

4. Айше Къркелова-секретар

5. Методи Караманов