Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.04.2022
Последна актуализация: 18.09.2023

 

Бюджет на Община Ракитово за 2023 година

Дата на публикуване: 18.09.2023г.

1. Решение за приемане на бюджета за 2023 г.

2. Бюджет на Община Ракитово за 2023 г.

3. Разшифровка на натуралните показалите по бюджета на Община Ракитово за 2023 г.

4. Приложение 1 - 1: Приходи от държавни дейности за 2023 г.

5. Приложение 1 - 2: Приходи от местни дейности за 2023 г.

6. Приложение 2 - 1: Рекапитулация на разходите по фунции за 2023 г.

7. Приложение 2 - 2: Бюджет на разходите за държавни дейности за 2023 г.

8. Приложение 2 - 3: Бюджет на разходите за местни дейности за 2023 г.

9. Приложение 2 - 4: Бюджет на разходите за дофинансиране на държавни дейности за 2023 г.

10. Приложение 3: Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по бюджет на общината за 2023 г.

11. Приложение 4: Поименен списък на обектите предвидени за финансиране през 2023 г.

12. Приложение 5: Ораганизационна структура на Община Ракитово за 2023 г.

13. Приложение 6: Справка за числеността и разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски за 2023 г.

14. Приложение 7: Лимити на разходи за заплати за 2023 г.

15. Приложение 8: Справка за разпределение на субсидията за 2023 година по читалища

16. Приложение 9: Справка за разпределение на издръжката на спортните клубове за 2023 г.

17. Приложение 10: Списък на длъжностите, които имат право на траснпортни разноски за 2023 г.

18. Приложение 11: Индикативен разчет за средства от ЕС за 2023 г.

19. Приложение 12: Справка на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2023 г.

20. Приложение 13: Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г. на Община Ракитово

21. Приложение 14: График за обслужване на просрочени задължения през 2023 г.

22. Приложение 15: Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2023 г. от приходи по §40-00

23. Приложение 16: Прогноза за периода 2023-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

25. Приложение 17: Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община за 2023 г.


Бюджет на Община Ракитово за 2022 година

Дата на публикуване: 18.04.2022г.

1. Решение за приемане на бюджета за 2022 г.

2. Бюджет на Община Ракитово за 2022 г.

3. Разшифровка на натуралните показалите по бюджета на Община Ракитово за 2022 г.

4. Приложение 1 - 1: Приходи от държавни дейности за 2022 г.

5. Приложение 1 - 2: Приходи от местни дейности за 2022 г.

6. Приложение 2 - 1: Рекапитулация на разходите по фунции за 2022 г.

7. Приложение 2 - 2: Бюджет на разходите за държавни дейности за 2022 г.

8. Приложение 2 - 3: Бюджет на разходите за местни дейности за 2022 г.

9. Приложение 2 - 4: Бюджет на разходите за дофинансиране на държавни дейности за 2022 г.

10. Приложение 3: Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г. по бюджет на общината за 2021 г.

11. Приложение 4: Поименен списък на обектите предвидени за финансиране през 2022 г.

12. Приложение 5: Ораганизационна структура на Община Ракитово за 2022 г.

13. Приложение 6: Справка за числеността и разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски за 2022 г.

14. Приложение 7: Разходи за заплати за 2022 г.

15. Приложение 8: Справка за разпределение на субсидията за 2022 година по читалища

16. Приложение 9: Справка за разпределение на издръжката на спортните клубове за 2022 г.

17. Приложение 10: Списък на длъжностите, които имат право на траснпортни разноски за 2022 г.

18. Приложение 11: Индикативен разчет за средства от ЕС за 2022 г.

19. Приложение 12: Справка на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2022 г.

20. Приложение 13: Прогноза за общинския дълг и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на Община Ракитово

21. Приложение 14: График за обслужване на просрочени задължения през 2022 г.

22. Приложение 15: Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2022 г. от приходи по §40-00

23. Приложение 16: Прогноза за периода 2021-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

24. Приложение 17: Прогноза за периода 2022-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности

25. Приложение 18: Протокол от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община за 2022 г.

***

Бюджет община - Архив

Бюджет община - Архив