Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CS0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S06

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.06.2021

Всяка администрация съгласно Наредбата за административното обслужване периодично изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване. Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др.

Една от целите на Общинска администрация Ракитово е качествено и прозрачно административно обслужване на потребителите на административни услуги. Тя се постига чрез предоставяне на пълна информация на потенциалните потребители за извършваните административни услуги, посредством различни комуникационни средства и получаване обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност.

Административното обслужване в Общинска администрация Ракитово е организирано в Центъра за административно обслужване на гражданите, който се намира на първия етаж на сградата и е лесно достъпен за посетителите. Работното време на Центъра е от 08:00 ч. до 17:00 часа, без прекъсване за удобство на гражданите и бизнеса. Когато пред гишето има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата продължава до приключване на тяхното обслужване.

Редът и организацията на административното обслужване в Общината се извършват съгласно утвърдени Вътрешни правила за организация на административното обслужване. Услугите, които се предоставят от администрацията, са в съответствие със списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

Събирането на информация за обратна връзка по повод измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги се извършва като се ползват различни средства:

  1. Пощенска кутия за предложения и сигнали;
  2. Анкетна карта, до която потребителите на административни услуги имат свободен достъп в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на общината;
  3. Сигнали, жалби, предложения и мнения, подадени по поща, чрез куриер, на електронна поща.

Ние се интересуваме от мнението Ви за нашата работа, ето защо сме подготвили анкетна карта, в която всеки от въпросите изпълнява конкретна задача, допринасяща за структурирането на анализа и определянето на нивото на удовлетвореност на потребителите на административни услуги, а именно:  

  • установяване честотата на посещение;
  • ниво на изчерпателност на получената информация;
  • мнение за професионалната подготовка на служителите;
  • ниво на удовлетвореност за сроковете при изготвянето на документи;
  • впечатление за отношението на служителите към потребителите на услуги;
  • получаване на обобщена оценка за това, от къде най-добре се получава информация.

Проучването има за цел да се получи информация от потребителите за удовлетвореността им от административното обслужване към момента и те да дадат препоръки за насоката, в която трябва да работи администрацията, за постигане на оптимално обслужване и максимално улеснен достъп до услуги.