Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.03.2024

От края на 2015 г. към община Ракитово има назначен младежки медиатор по НП – „Активиране на неактивни лица”. Работата на младежкият медиатор е да подпомага безработните млади хора за включване в заетост и обучение в съответствие с индивидуалните им потребности – информиране и консултиране на младежи от 15 до 29 год., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, като основните дейности са:

  • помощ при изготвяне и редактиране на автобиография, мотивационно писмо и сродни материали.
  • запознаване с различните техники за търсене на работа.
  • избор на подходящо професионално/квалификационно обучение.
  • запознаване с вариантите и оказване на помощ за връщане в образователната система.
  • запознаване с националните стратегии и планове за развитие на младежките инициативи и дейности, различните неправителствени организации, центрове по професионално ориентиране, центрове по кариерна ориентация, областни информационни центрове и др.
  • предоставяне на услуги за подкрепа и мотивация.
  • осъществяване на бърза, навременна и полезна връзка между целевата група и институциите, предоставящи социални, здравни, образователни и др. услуги.
  • посредничество за намиране на подходящата работа чрез прилагане на индивидуален подход.

Подпомага за установяване на контакт между младежите и институциите, дава информация по въпроси, свързани с образованието, заетостта, професионалното обучение – предвид потребностите на младежите от община Ракитово се провеждат ежемесечни групови срещи с младежкия медиатор, като целта е повишаване на тяхната гражданската активност, стимулиране на интереса им към активен и здравословен начин на живот, както и включването им в различни форми на обучение и заетост.

Младежки медиатор: Ваня Зарева

Телефон за контакт: + 359 3542 2044, email: mediator_rakitovo@abv.bg