Z6_PPGAHG80012KC0Q3L1EPNT1VN1
Z7_PPGAHG80012KC0Q3L1EPNTH0K3
Предложения Решения Протоколи

Предложения и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 12.04.2021
Последна актуализация: 17.06.2021

Вносители на доклади, предложения, проекти за решения, правилници, наредби, инструкции и др.са:
1. Длъжни да присъстват на заседанието на ОбС
2. По програмата на заседанията от определените лица, служби и организации.
3. От постоянните комисии на ОбС.
4. От председателя на ОбС.
5. От кмета на Общината.
6. От кметовете на населени места.
7. По инициатива на областния управител.
8. От представителни групи.
9. От отделни общински съветници.

След издаване на актове по решения на ОбС по чл.21 от ЗМСМА, кмета е длъжен своевременно, но не по-късно от три дни да изпрати препис от тях в ОбС за сведение и контрол по чл.45, ал. 1 от ЗМСМА.