Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

Таксите за услуги извършвани от Община Ракитово се заплащат по следната банкова сметка:

BG30RZBB91558400055002, банков код RZBBBGSF
Райфайзенбанк ЕАД, клон Велинград


В зависимост от вида на извършената услуга се отразява различен код за плащане. Кодовете за вид плащане са както следва: 

Такси за технически услуги - 44 80 01

Такси за административни услуги - 44 80 07

Такси за гробни места - 44 80 11

Други общински такси - 44 80 90

Повече информация може да получитте в Център за информация и услуги на тел.: 03542/20-25 или на e-mail: el_obm@rakitovo.bg и факс: 03542/22-53