Z6_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1Q65
Z7_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1QH6

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Дата на публикуване: 11.03.2021
Последна актуализация: 25.01.2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО (ПИРО) ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОД.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20 и чл. 22, ал. 1, т. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и „Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“ на МРРБ,

отправяме ПОКАНА към жителите на община Ракитово, представители на бизнеса, НПО, икономически и социални партньори и всички заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на общината за обществено обсъждане на:

 • Актуализация на План за интегрирано развитие на Община Ракитово за периода 2021-2027 г;
 • Актуализация на Програмата за реализация на Плана за интегрирано развитие на Община Ракитово за периода 2021-2027 г.

Документът е публикуван на интернет страницата на Община Ракитово на електронен адрес: https://rakitovo.bg

Общественото обсъждане ще се проведе на 29.12.2023 год. (петък), от 13:30 часа в Залата на Общински съвет Ракитово, ет.2  (адрес: гр. Ракитово,  ул. „Иван Клинчаров № 57).

Разчитаме на Вашето активно участие в събитието, като Ви благодарим за ангажираността към развитието на града и общината!

 

Програма за актуализация на ПИРО 

Проект ПИРО РАКИТОВО 2021-2027


 

 

Планове архив

Съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, се изработва План за интегрирано развитие на община Ракитово. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.>

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината и НПО. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

Структурата и съдържанието на ПИРО обхващат:

 • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
 • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
 • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
 • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
 • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
 • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
 • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
 • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
 • Индикатори за наблюдението и оценката.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ С ЦЕЛ ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО 2021-2027

РЕШЕНИЕ на общински съвет Ракитово
Дата на публикуване: 07.05.2024

РЕШЕНИЕ на общински съвет Ракитово
Дата на публикуване: 07.05.2024