Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K30
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A6

Контрол по строителството

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

Дейностите по контрол на строителството, включват:

  1. Разглеждане и обработка на жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършване на огледи и съставяне на актове съобразно действащата нормативна уредба;
  2. Поддържане на регистри свързани с функционалната област.
  3. Извършване контрол за състоянието на строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията или по премахването им;
  4. Обработване постъпилите искания и осъществяване на административно и техническо обслужване на физически и юридически лица и изготвяне на отговори на запитвания на граждани, фирми;
  5. Откриването на строителни площадки и определянето на строителни линии и нива при спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията;
  6. Упражняване строителен контрол по прилагането на подробните устройствени планове, както и за предотвратяване и недопускане на нарушения в строителството и констатиране нарушенията при изпълнение на строителните работи.