Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KB2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q5

Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

     Схемите за поставяне определят пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности.

      Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, са поставени изисквания за предоставяне на инвестиционни проекти или конструктивно становище.