Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

СУ „Св.Климент Охридски” гр. Ракитово

общ. Ракитово, ул. "Тодор Тупаров" № 4

тел.: 0888640990

e-mail: sou_ rakitovo@ abv. bghttp://www.surakitovo.com

директор: Дафинка Клечарова

Средно училище „Св. Климент Охридски” – гр. Ракитово е едно от най-дълголетните средища на книжовността в община Ракитово. Вече повече от 150 години то пише летописа на знанието и духовността, на просветното дело в Ракитово. Началото се поставя в далечната 1865 година, когато в малката едноетажна сграда, кротко сгушена под вековните кестени в църковния двор, се открива Първото килийно училище. Учител е пламенният родолюбец поп Илия Атанасов от село Каменица. В него се обучават ученици от 1 до 12 клас.

През 2017 г. със Заповед РД 14-198/06.07.2017 г. на министъра на образованието се извърши преобразуване на Професионална гимназия „Христо Смирненски”, в Средно училише „Св. Климент Охридски”, гр. Ракитово, считано от 15.09.2017 г.

 

ОУ „Христо Ботев” гр. Ракитово

общ. Ракитово

ул. “ Вела Пеева “ №46

03542 /21- 60

е-mail: hristo_botev_@abv.bg

https://onlinebulgaria.wixsite.com/ouhrbotev

директор: Мария Казанджиева

Училището е открито на 28 ноември 1948г. и е базирано в централната част на ромския квартал „Запад". Основна социална задача на училището е да се обхванат всички деца от квартала и тяхното задържане в него. В него се предлага обучение на ученици от подготвителна група до 7-ми клас. Сградата на училището първоначално била на един етаж с няколко класни стаи. Осем години по - късно започва строежа на настоящата сграда на старото крило. През 1959г. е завършена новата сграда на училището. През този период е имало само 8 класни стаи, които не са стигали за провеждането на нормален учебен процес. За целта са използвани част от жилищни сгради намиращи се в близост до сградата на училището. Отдавани са доброволно от живущите там. След около 30г. училището е разширено с пристройка към сградата като класните стаи вече са 26 на брой. През 90 - те години на миналия век са изградени спортни площадки- баскетболно, футболно игрище и игрище за волейбол. Обучението е от подготвителна група до седми клас и в момента работят 36 висококвалифицирани педагога и 8 непедагогически персонал.

 

ОУ „Христо Ботев” с. Дорково

Обл. Пазарджик
ул. Христо Ботев № 1,

тел.: 03543/2232,

e-mail: school@ou-hr-botev-dorkovo.com

https://ou-hr-botev-dorkovo.com/history/

Директор: Ангел Гивечев

Историята започва през учебната 1907 - Първият и единствен учител през тази учебна година е Мануил Константинов от с. Скребатно, Неврокопско. Негова е заслугата за откриването на училището. Сериозна помощ му оказват първенците на селото: Мохамед Юзбашиев – кмет; Ахмед Тунев – пом.–кмет; Халил Паров – писар, Асан Имамов, Ахмед Трунтев, Алиш Дангов и др. След като е открито новото училище, е учредено настоятелство за подпомагане на училищната дейност. През първата учебна година са записани само 12 ученици – 4 момичета и 8 момчета. Училището се помещава в частна сграда. Същата се състои от две стаи – по–голямата за класна стая, а по-малката за канцелария и квартира на учителя. На 08.04.1908 г. е проведен първия годишен изпит, с който учениците завършват І отделение. Знанията и уменията, демонстрирани от учениците, успяват да разсеят съмненията на местното население и да убедят жителите в необходимостта от провеждане на светско обучение на роден език. Постепенно популярността на училището се разширява. След приключване на учебната 1907/1908 г., Мануил Константинов напуска Дорково.., когато за първи път в с. Дорково е открито българско светско училище. Преди тази година в селото съществува религиозно училище, в което се учи на арабски език.

 

ОУ „Неофит Рилски” гр. Костандово

обл. Пазарджик

площад „Европа“ №1

тел: 0876773449 – директор; 0876603339 – зам. Директор; 0876781260 – ЗАТС

e-mail : ou_kostandovo@abv.bg

сайт : www.neofitrilski.org

директор: Юлия Методиева Спасова-Гарабитова

Училището е открито през 1906 / 1907 г. с един учител и 7 ученика. Класната стая се помещавала в бивша „апсана” (място за задържане на крадци) в сградата на Общината. Делегация от костандовци начело с Исмаил Имамов (дядо Имам) отива в Министерството на народното просвещение с молба да се открие и в с. Костандово училище, вкоето децата да учат на официален български език. Молбата на делегацията била удовлетворена и училището било открито още същата есен. През 1946 / 1947 г. се построява новото училище. Обучението е от първи до седми клас и в момента работят 29 педагога и 9 непедагогически персонал.

 

ВУИ "Ангел Узунов" гр. Ракитово

обл. Пазарджик

ул. „Парка“

тел: 035422003 – директор; 035422561 – зам. директор; 035422003 – факс

e-mail : vuirakitovo@abv.bg

сайт : www.vuirakitovo.eu

директор: Георги Христов Янушев

Възпитателно училище-интернат “Ангел Узунов” е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви от цялата страна. Разположено е на два километра от гр. Ракитово сред вековна борова гора. То е само за момчета. Създадено е през 1953 година като “училище за морално застрашени деца”. През годините се е наричало и Трудово-възпитателно училище”Максим Горки”. Сегашното си име носи на Ангел Узунов/1928-1999/ от Ракитово, който работи в училището от самото му откриване до края на живота си.

Възпитателно училище-интернат “Ангел Узунов” е единственото такова училище за момчета в страната и в момента в него се обучават и възпитават около 60 деца от цялата страна. Обучението е от първи до дванайсти клас. Провежда се както колективна, така и индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните. В работилниците по трудово обучение децата придобиват умения по дървообработване и металообработване. В момента работят 25 педагози, които не жалят сили за да помогнат на децата в името на тяхното добро. Базата на училището е голяма с дванадесет сгради, като включва училищна сграда с физкултурен салон, общежитие, столова, работилници, физкултурна площадка, зали за тенис на маса, фитнес зала, музей, библиотека, зала за провеждане на групови занимания на психолога и др.