Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Екология и опазване на околната среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2022

Осъществява ангажиментите на Кмета на Община Ракитово в областта на националното законодателство по околна среда, участва в координирането на дейностите при осъществяване на проекти и програми на местно ниво, ориентирани към опазване компонентите на околната среда, предложения на физически и юридически лица.

ДЕЙНОСТИ:

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Организира, координира и участва в разработването, актуализирането и изпълнението на програми, проекти, стратегии и договори насочени към управлението на компонентите на околната среда и опазването им от замърсяване. Подготвя годишни доклади и отчети по изпълнението на програмите, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда.
 • Участва в обществени обсъждания на доклади по Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка, изпълнява задълженията разписани от Наредбата за ОВОС и провежда процедури, регламентирани с нормативната уредба по Оценка за Съвместимост във връзка с инвестиционни предложения.
 • Организира наблюдението на качеството на атмосферния въздух и акустичната обстановка, като ползва измервания направени от лицензирани лаборатории и предлага мерки за подобряването им. Следи за изпълнение на мероприятията за подобряване качеството на атмосферния въздух и спазване на нормите за шум в различните зони на града, съобразно разработения общ устройствен план на гр. Ракитово.
 • Инициира и/или участва в рутинни или предизвикани проверки, касаещи замърсяване на територии и увреждане на околната среда.
 • Координира и участва в съвместни мероприятия в ситуация на бедствия, аварии и катастрофи; анализира и контролира информация за компонентите на околната среда; предлага мерки за подобряването й; извършва мониторинг на същите в рискови територии на община Ракитово.
 • Изготвя и предлага в проектобюджета на община Ракитово предложения за: - такса битови отпадъци, ежегодната нова план-сметка, екологични инициативи и мероприятия.
 • Участва в организиране и провеждане на национални кампании и прояви на територията на Община Ракитово, касаещи опазване на околната среда;

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 • Контролира изпълнението на договори за приемане и обработка на производствени отпадъци с неопасен характер в депа/инсталации за неопасни отпадъци;
 • Участва при организирането на дейността за разделно събиране на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба МПС, излезли от употреба гуми, отработени масла и негодни за употреба батерии и акумулатори).
 • Провежда кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на управление на отпадъците.
 • Осъществява контрол върху площадките за дейностите с ОЧЦМ, хартия и картон, пластмаса, стъкло, както и спазването на други изискванията, определени с общинската Наредба за управление на отпадъците.

   

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

 • Координира работата по изпълнението на „Програма за овладяване  популацията на безстопанствените животни (кучета, котки и др.) на територията на община Ракитово и „Програма за овладяване  популацията на безстопанствените кучета на територията на община Ракитово ” и изготвя годишни отчети за реализиране на мерките в Плановете за действие към тях;
 • Контролира дейността по отношение регистрацията на домашни кучета и заплащане “Такса за притежаване на домашно куче”;
 • Поддържа непрекъснатост в работата и правилното функциониране на регистъра за домашни кучета на територията на Община Ракитово и осигурява  достъп на обществеността до информацията съдържаща се в него;

             

ДДД ДЕЙНОСТ И ЕПИЗООТИКА

 • Организира подготовката и следи за изпълнението на дейностите по осъществяване на външните, масови ДДД-дейности (дезинсекция, дезинфекция и дератизация) на територията на Община Ракитово, както и за навременното уведомяване на контролния орган и засегнатото население;
 • Организира работата на постоянната общинска епизоотична комисия и следи за изпълнение на взетите решения;

         

 

ПЛОЩАДКИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

    Съгласно Заповед № РД-25-697 от 16.06.2020г. на кмета на Община Ракитово и на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 3, т.7 и т.10 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), са определени местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространение отпадъци – отпадъци от опаковки (ООп), излезли от употреба гуми (ИУГ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), отработени масла и нефтопродукти (ОМН) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) на територията на Община Ракитово, както следва:
1. „ВЕЛПАК 84 БГ“ ЕООД, на площадката си в гр. Велинград, Индустриална зона в УПИ VІ-8787 притежава разрешение да извършва дейността с Решение на РИОСВ – Пазарджик утвърдена с № 07-РД-266-01 от 12.08.2016г., и посл. изм. 07-РД-266-02 от 07.02.2017г.
2. „МЕТАЛ КОМЕРС” ООД, на площадка с местонахождение област Пазарджик, община Ракитово, гр. Ракитово УПИ № ХХ, кв. 15 по плана на гр. Ракитово, площ 407 кв. км, ПИ по КК – 62004.7.51, притежава разрешение да извършва дейността с Решение на РИОСВ – Пазарджик №07-ДО-302-07 от 27.07.2017г. и регистрационен документ за транспортиране на отпадъци №07-РД-169-03 от 19.07.2017г. съгласно Закона за управление на отпадъците.
3. „EДИАН” ЕООД, със седалище и адрес на управление на площадката: 4640 гр. Ракитово, ул. „Дунав“ № 6.
4. „ВЕГЕ – АВТО” ЕООД, със седалище и адрес на управление на площадката: 4640 гр. Ракитово, ул. „Иглика“ № 13, 
5. Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки (ООп) са разположени на различни места по уличната мрежа на територията на Община Ракитово.
6. Съдове за събиране на биоразградими и зелени отпадъци ще бъдат разположени по уличната мрежа на територията на Община Ракитово след месец септември 2021г.
7. Съдове за излезли от употреба батерии са разположени в сградата на община Ракитово и кметствата, както и във всички търговски обекти предлагащи батерии.