Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

Ефективността на образователната система зависи от целите -общонационални и местни, които се поставят пред българското училище, както и от начините за постигането им. Водещи стратегии за реализирането им са качеството на учебния процес, специализацията на всяко училище по профили, направления и дейности, изграждане на собствен облик и общоучилищни ценности, съответстващи на интересите и възможностите във всяко училище, демократизация и хуманизация на всички дейности, с цел създаване на организационен, психологически и общосоциален комфорт за всяко дете. На тези основни принципи е подчинено и образованието впедагогически, община Ракитово.

Образователната система на  община Ракитово обхваща:

1. Четири общински детски градини;
2. Едно средно общинско училище;
3. Три общински основни училища;
4. Център за специална образователна подкрепа /вид център за подкрепа на личностно развитие  на  учениците/ филиал Велинград;
5. ВУИ „Ангел Узунов” гр. Ракитово – държавно