Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.11.2022

В Община Ракитово се предоставят различни социални услуги. Има три социални центъра в гр. Ракитово и едно Общинско предприятие:

1. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически уврежданияЦентър за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, гр. Ракитово е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образователни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените лица.  В центъра се предоставя подкрепа на пълнолетни лица с физически увреждания с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

"Физическо увреждане" е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.


2. Дневен център за деца с увреждания "Св. Стилян"

ДЦДУ Св. Стилян1ДЦДМУ "Св. Стилян" е създаден през 2008г. с Решение №209/30.07.2008г., с Протокол №013 на ОБС - Ракитово. Дневният център е предназначен да обслужва деца с увреждания от 3 до 18 години и младежи от 18 до 35 години, живеещи на територията на Община Ракитово. Той е с капацитет 24 места и 10 щатни бройки персонал.

Потребителят има правото да ползва дейности за подкрепа с дългосрочна продължителност:

- социална рехабилитация;

-интеграционни дейности;

-обучаващи дейности;

-когнитивна рехабилитация;

-социални консултации;

-организиране на свободното време;

-медицинска рехабилитация и др.

ДЦДУ Св. Стилян

 

 

 

 
3. Център за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания “Св. Великомъченица Неделя”

Център "Св. Великомъченица Неделя"

Социално заведение с капацитет 70 човека, предоставящо комплекс от социални услуги, свързани със здравни, образователни и рехабилитационни потребности за хора с увреждания на територията на община Ракитово. Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, осигурява включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда в зависимост от конкретните потребности на хората с увреждания. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културно развитие на всеки посетител. Целта е подпомагане социалната адаптация на лица в неравностойно положение. Повишаване на тяхната пригодност, за самостоятелен и качествен живот. 


4. Общинско предприятие "Център за услуги в домашна среда"

Предлага една подходяща социална форма на обслужване по домовете на лица над 65-годишна възраст и хора със специални потребности. Общинското предприятие предлага комплекс от социални услуги, свързани с доставка на топла храна, съобразена с изискванията за рационално хранене на хора от третата възраст, поддръжка на хигиена в обитаваните от ползвателя помещения, битово обслужване, съдействие при снабдяване с технически помощни средства и др. При заявено желание, със средства на потребителите се извършва и покупка на хранителни продукти, а при необходимост се закупуват и лекарства. Социален работник подпомага потребителите при попълване на документи до различни институции и разрешаването на различни казуси. 
 

„ПРОЕКТ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАКИТОВО“

Напредък по проект "Патронажна грижа + в община Ракитово" за  периода 01.02.2021-31.03.2022 г.


Напредък по проект "Патронажна грижа + в община Ракитово" за  периода 01.11.2021-31.01.2022 г.


Напредък по Проект „Патронажна грижа + в община Ракитово" за периода 01.07.21г.-31.10.21г. 
 

Напредък 2 по проект Патронажна грижа + в община Ракитово за периода 02.08.2022г. - 31.10.2022г. 
 

Списък на класираните кандидати за Домашен помощник, Хигиенист и Медицински специалист можете да намерите тук.

Протокол за подбор на кандидатите за потребители можете да намерите тук.

О Б Я В А
Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Ракитово”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0141-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Ракитово уведомява жители на общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда.
Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.
Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта, а именно:
1.     Хора с увреждания;
2.     Възрастни хора в невъзможност от самообслужване; 
3.    Лица над 54 г.;
4.    Други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19
5.    Лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.08.2021г.

І. Документи за участие в процедура:

При кандидатстване желаещите да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:
1.    Заявление за кандидатстване (по образец);
2.    Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата / лица с валидно експертно решение на ТЕЛК/;
3.    Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец); 
4.     Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител – настойник, родител, попечител – за справка                          II. Място и срок за подаване на документи за участие:

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да се включат в проекта се подава лично или от техните законни представители от 07.07.2021 г.  в сградата на Община Ракитово, Център за административно обслужване с адрес ул. „Иван Клинчаров“ № 57 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
     Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Ракитово - www. rakitovo.bg или получени на място.

      Потребителите ще бъдат класирани след извършването на подбор от екипа по проекта, като подборът ще бъде извършен при спазване на принципите  за равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
     Услугите ще се предоставят 12 месеца до 01.08.2022г. Класирането на одобрените потребители ще бъде обявявано на интернет страницата на Община Ракитово.
      За допълнителна информация тел. 03542/34-62-Кристина Овчарова или на място в сградата на общинска администрация Ракитово с адрес: ул. „Иван Клинчаров“ № 57.
      Лицата, поставени под задължителна карантина могат да заявят необходимост от ползване на услугата на тел: 0879 509 445.
 

О Б Я В А
Във връзка с изпълнението на проект „Патронажна грижа + в община Ракитово”, Договор №BG05M9OP001-6.002-0141-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Ракитово обявява процедура за подбор на персонал за 13 работни места на длъжност, както следва:

По дейност  "Патронажна грижа"

 •  „Домашен помощник” на 6 часов работен ден - 5 бр.;

Изисквания към кандидатите за работа:
-Образование: няма изисквания;
-Трудов стаж:  няма изисквания
-Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
-Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
-Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
-Готовност за предоставяне на услугата  на минимум 6 потребители;
-Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

 • „Медицински специалист” на 3 часов работен ден - 1 бр.

Изисквания към кандидатите за работа:
-Образование: средно-специално или висше и бакалавър/магистър
-Специалности и квалификации – лица с придобита квалификация „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, „Акушер, който е преминал задължително обучение по програма за предоставяне на патронажни грижи”
-Трудов стаж:  няма изисквания
-Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
-Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена позиция и да не са им налагани мерки като извършители по Закона за защита от домашното насилие;
-Да имат желание за работа с хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;

-Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
-Умения за прилагане на знанията и уменията в домашна среда

По дейност "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности"

 • „Хигиенист „ 7 лица, в.ч. 6 лица на 8-часов работен ден и едно лице на 4-часов работен ден;

Изисквания към кандидатите за работа:
-Образчвание: основно;
-Трудов стаж: няма изисквания;
-Кандидатът да не страда от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на социални услуги;
-Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
-Основни дейности:  Почистване на всички повърхности в сградите, в които се предоставят социални услуги, подпомага дейностите по разделяне/изолиране на потребителите на услугите, за да не се струпват едновременно и други дейности.
Вид договор: Трудови договори
Срок на договора: до 01.08.2022 г.
Възнаграждението по трудовите договори се осигурява по Проект №BG05M9OP001-6.002-0141-C01 „Патронажна грижа + в община Ракитово”, който се реализира в периода от 01.07.2021 до 01.08.2022 и се изпълнява от Община Ракитово, финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси».
 Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.
 Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.08.2021г.

І. Документи за участие в процедура:

При кандидатстване желаещите да предоставят услуги по Дейност „Патронажна грижа“ или Дейност "Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности", представят следните задължителни документи:
1.    Заявление (по образец);
2.    Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);    
3.    Копие на документи за завършено образование;
4.    Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;
5.    Документ за самоличност за справка.

II. Начин за провеждане на конкурса:
Подбор по документи - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.                                                                                                                  
III. Място и срок за подаване на документи за участие:

Услугите ще се предоставят 12 месеца до 01.08.2022г. Класирането на одобрените служители ще бъде обявявано на интернет страницата на Община Ракитово.
     Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да се включат в проекта се подават от 07.07.21г. в сградата на Община Ракитово, Център за административно обслужване с адрес ул. „Иван Клинчаров“ № 57 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
     Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Ракитово - www. rakitovo.bg или получени на място.
     За допълнителна информация тел. 03542/34-62-Кристина Овчарова или на място в сградата на общинска администрация Ракитово с адрес: ул. „Иван Клинчаров“ № 57.

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

 • самообслужване;
 • движение и придвижване;
 • промяна и поддържане на позицията на тялото;
 • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 • комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя на:

– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Община Ракитово предвижда да не се разкрива ново звено за администриране на услугата „Асистентска подкрепа“. Дейността ще се възложи на третостепенен разпоредител „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“ и е част от структурата на второстепенен разпоредител ЦРСИХУ в община Ракитово. Центърът е ситуиран в двора на общинската поликлиника в Община Ракитово с адрес: ул. „Георги Георгиев“ № 5.

1. Община Ракитово, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2021 г., в сградата на Община Ракитово, Център за административно обслужване с адрес ул. „Иван Клинчаров“ № 57 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Ракитово, на адрес: www. rakitovo.bg или получени на място.

За допълнителна информация тел. 03542/2044-Евгения Андонова или на място в сградата на общинска администрация Ракитово с адрес: ул. „Иван Клинчаров“ № 57.

2. Община Ракитово, в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2021 г., в сградата на Община Ракитово, Център за административно обслужване с адрес ул. „Иван Клинчаров“ № 57 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Ракитово, на адрес: www. rakitovo.bg или получени на място.

За допълнителна информация тел. 03542/2044-Евгения Андонова или на място в сградата на общинска администрация Ракитово с адрес: ул. „Иван Клинчаров“ № 57. 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ
Дата на публикуване: 13.10.2023

Годишен план за социални дейности
Дата на публикуване: 01.03.2022

Автобиография за кандидат-асистент
Дата на публикуване: 15.03.2021

Декларация за кандидат-асистент
Дата на публикуване: 15.03.2021

Заявление за кандидат-асистент
Дата на публикуване: 15.03.2021