Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост се изготвя в съответствие с чл.8, ал.9 от ЗОС и отразява намеренията на Община Ракитово за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост.

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предостави под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесии.

3. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.

Програмата е отворен документ и може да се актуализира през годината.