Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021

Пътна мрежа

Община Ракитово разполага с добра пътна инфраструктура. Общата дължина на пътищата от републиканската пътна мрежа в чертите на община Ракитово са 24,427км. и осъществяват връзката на община Ракитово със съседните общини.  Трасетата  на Републиканската пътна мрежа (РПМ) през територията на общината са две:

-  Път ІІ  –  84 /Звъничево  –  Ветрен Дол  –  гара Костандово  –  Юндола  – Якоруда/. Участъка от път ІІ – 84, които е на територията на община Ракитово е в границите от гара Долене до гара Костандово.

- Път ІІІ  –  376 /Превала  –  Курорт” яз. Батак”-  “Цигов Чарк”  –  Ракитово/. 
Третокласният път обхваща: /Пазарджик, - Пещера/ - Бяга – Исперихово – Йоаким Груево – Пловдив от км.4+769 до км.16+934 – 12,165км.  Участъкът от път ІІІ – 376, който е на територията на община Ракитово, е в границите от гара Костандово до местност Превала.
Републиканският път, преминаващ през гр. Ракитово - ІІІ-376 от км.10+525 до км.13+067, е по трасето на ул. ”Иван Клинчаров” и е в добро състояние. Състоянието на републиканските пътища на територията на общината е относително добро, но не осигурява транспортното обслужване на населените места в общината. През гр. Ракитово преминават транзитни автобуси от гр. Велинград през гр. Батак. На територията на общината са маркирани автобусните спирки. В населените места не съществува вътрешно-градски транспорт.

Железопътна инфраструктура

На територията на общината има изградена железопътна инфраструктура, представена от теснолинейката от гара Септември до гара Добринище. Тя е построена през 1926г. и се явява единствената действаща тясна линия в България, която осъществява железопътните връзки в региона. На територията на община Ракитово има три ж.п. гари - гара Цепина, гара Долене и гара Костандово. Общата дължина на железопътната линия на разглежданата територия е 3,925 км. Категоризацията на ж.п. линията, според “Наредбата за категории на ж.п. линиите” в Р България е ІІ-ра категория. Определянето на ж.п. линията според ДП “НКЖИ” по товаронапрежение е VІ- ти клас.