Z6_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1Q65
Z7_PPGAHG800HJ800QLJQ6E1S1QH6

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Дата на публикуване: 11.03.2021
Последна актуализация: 15.03.2022

Планове архив

Съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, се изработва План за интегрирано развитие на община Ракитово. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.>

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината и НПО. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

Структурата и съдържанието на ПИРО обхващат:

  • Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
  • Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
  • Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
  • Определяне на приоритетни зони за въздействие;
  • Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
  • Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
  • Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
  • Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
  • Индикатори за наблюдението и оценката.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ С ЦЕЛ ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАКИТОВО 2021-2027