Z6_PPGAHG8001D080QB15J55U3172
Z7_PPGAHG8001D080QB15J55U31V5

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 14.07.2021
Последна актуализация: 05.08.2021

Декларация за достъпност на интернет страницата на Община Ракитово

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019г.).

Уеб старниците трябва да бъдат в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) и съгласно Правила за институционална идентичност на Държавна агенция „Електронно управление“.

Ето защо с настоящата декларация Община Ракитово се ангажира да осигури достъпност и институционална идентичност на електронната си страница https://www.rakitovo.bg, с цел тя да бъде ориентирана към максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения, да бъде с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание за всички лица, включително хората с увреждания.

Статус на съответствие

Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА.

Официална електронна страница на Община Ракитово е в съответствие с WCAG 2.1 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Официална електронна страница на Община Ракитово е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии: Поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители.

Технически спецификации

Достъпността на Официална електронна страница на Община Ракитово разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • JPG
 • PNG
 • PDF
 • DOC
 • XLS

Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност.

Мерки за подкрепа на достъпността

За подобряване на достъпността и използваемостта на тази интернет страница се придържаме към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

Основната ни цел е чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс на тази интернет страница да осигурим:

 • публична информация за резултатите от своята дейност;
 • връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Община Ракитово;
 • достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;
 • възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;
 • връзка с други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания, чрез използване на съвременни технологии.

Община Ракитово предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на Официална електронна страница, като:

 • Достъпността на електронното съдържание заема важно място в нашите вътрешни политики с цел създаване на единна рамка за институционална идентичност.
 • Достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки.
 • Осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността.
 • Дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание.
 • Използваме официалните методи за осигуряване на качество на достъпността и се стремим да спазваме приложимите нормативни изисквания.
 • Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Ракитово се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Подходи за оценка на съответствие

Община Ракитово прави оценка на достъпността на Официална електронна страница ползвайки следните подходи:

 • Самооценка
 • Одити от компетентен надзорен орган


Предоставяне на обратна информация и данни за контакт

Приветстваме вашите отзиви за достъпността на Официална електронна страница на Община Ракитово. Моля, уведомете ни, ако се сблъскате с пречки за достъпността на Официална електронна страница на Община Ракитово:

Тел: + 359 3542 2044, Факс: + 3593542 2253

E-mail: rakitovo@rakitovo.bg; admin@rakitovo.bg

Адрес за кореспонденция: Република България, Област Пазарджик, гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. "Иван Клинчаров" № 57;

Стараем се да отговорим на Вашата обратна връзка в рамките на 7 работни дни.

Ред за подаване на жалби относно достъпността

Съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година и на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ), в Общинска администрация Ракитово е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

 1. Сигнали, подадени по реда на ЗЕУ за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Ракитово, се подават в:
 • Центъра за административно обслужване (ЦАО) всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч. на адрес: гр. Ракитово, ул. "Иван Клинчаров" № 57 или се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път: на rakitovo@rakitovo.bg, admin@rakitovo.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/;
 • всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч. на телефон: + 359 3542 2044, вътрешен 115
 1. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
   
 2. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Системата за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез този портал; в останалите случаи - на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление", на адрес: ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000 или по електронен път на mail@e-gov.bg с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Формално утвърждение на декларацията за достъпност

Настоящата декларация за достъпност е разработена на основание чл. 58в ал. 4 от Закона за електронно управление и чл. 39 ал. 4 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и официално е утвърдена със Заповед № РД - 25 – 711 / 26.07.2021 год. на Кмета на Община Ракитово.

Декларацията бе последно преразгледана на 04.08.2021 година.

Политика за достъпност на интернет страницата на Община Ракитово

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.Този документ дефинира политиката за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Ракитово https://www.rakitovo.bg.
2.Политиката е предназначена да гарантира спазване на стандарти и технологии за осигуряване на достъпност на интернет страницата на Общинска администрация Ракитово за хората с увреждания.
3.Политиката е съобразена с Декларацията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Ракитово.
4.Политиката следва изискванията към интернет страниците на администрациите формулирани в Закон за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация, утвърдени от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.


Раздел II
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА


5.Интернет страницата на Общинска администрация Ракитово има следните основни функции и задачи:

5.1.Информационна: представя услуги, разяснява политики и програми, съобщава новини, отговаря на често задавани въпроси, изпълнява изисквания съгласно нормативни актове.
5.2.Административна: предоставя административни услуги по електронен път или хипервръзки към други интернет страници с електронни услуги; подпомага предоставянето на административни услуги чрез пряко взаимодействие на потребителя с организацията ("на гише" или друго).
5.3.Представителна: формира и отразява организационната идентичност; отразява структурата, екипа и организационната логика на администрацията; отразява единството в прилаганите от публичните организации политики на откритост, прозрачност и достъпност.
5.4.Комуникационна: предоставя информация и инструменти за дву - и многопосочна връзка с администрацията; насърчава общуването и разбирането между организацията и нейните публики; изгражда доверие; генерира подкрепа и участие.


Раздел III
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ


6. Общи мерки за осигуряване на съответствие:

6.1.При изграждането и развитието на интернет страницата общинската администрация отчита начините, по които потребителите, включително хората с увреждания, взаимодействат с нейното съдържание.
6.2.Интернет страницата на общинската администрация е разработена така, че да осигурява равен достъп до цялата информация и до всички функционалности за всички потребители.
6.3.Достъпността да се разбира като сбор от правила, принципи и техники, които се съблюдават при проектирането, създаването, поддържането и актуализирането на интернет страници и мобилни приложения с цел повишаване на ползваемостта от потребителите.
6.4.При създаване на собствени интернет страници, разработване на технически задания за интернет страници, поддръжката и развитието им, общинската администрация включва технически спецификации и изпълнява технически изисквания за осигуряване на достъпност на съдържанието им за хората с увреждания.

7. Специфични мерки за осигуряване на съответствие:

7.1.Интернет страницата на Общинска администрация Ракитово се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) и Инициативата за уеб достъпност (Web Accesibility Initiative), като използва най-добрите практики и техники, за да отговори на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия и нормативните документи на национално ниво. Изпълнението на насоките на стандарта WCAG 2.0 има за цел да помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.
7.2.Интернет страницата на Общинска администрация Ракитово се изгражда с код, съвместим с W3C стандартите за HTML5 и CSS3. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.
7.3.Общинска администрация Ракитово непрекъснато развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.

8. Изключения:

 1. Интернет страницата на Общинска администрация Ракитово съдържа голямо количество архивни данни за дълъг период от време и въвеждани от различни лица, поради което допускаме възможността в нея да е налично съдържание, което не е оптимизирано за хора с увреждания.
 2. Бързото развитие на браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет могат да забавят осигуряването на съвместимост с наличните стандарти за достъпност във всеки един аспект.


9.Хипервръзка към Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Общинска администрация Ракитово, като част от процеса за доказване на съответствие на официалната интернет страница на Община Ракитово https://www.rakitovo.bg. с изискванията за институционална идентичност на интернет страници и портали на държавната администрация е публикувана в секция „Начало/Декларация за достъпност„ на интернет страница на администрацията.


Раздел XI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Прилагането на настоящата политика и разпределението на ролите и отговорностите във връзка с това се извършват чрез правила, процедури, заповеди, допълнение на длъжностни характеристики или по друг подходящ начин.
§ 2. Реда за подаване на сигнали относно достъпността на официалната интернет страница на Общинска администрация Ракитово е определен в Декларацията за достъпност на интернет страницата на Община Ракитово.
§ 3. Настоящата политика е разработена на основание чл. 58в от Закона за електронно управление, утвърдена е със Заповед № РД - 25 – 711 / 26.07.2021 год. на Кмета на Община Ракитово и влиза в сила от 26.07.2021г.