Z6_PPGAHG800PC710606D73ME9T95
Z7_PPGAHG800PC710606D73ME9TR2

Частични избори за кмет на община

Дата на публикуване: 11.05.2022
Последна актуализация: 03.10.2022


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ "ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ - 2022"
 


Заповед за забрана употребата на алкохол в изборния ден
 

Заповед за определяне на избирателни секции за гласуване на хора с увредено зрение и затруднение в придвижването на територията на Община Ракитово
 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частичен избор за кмет на община Ракитово на 03 юли 2022г.
 

Заповед за образуване на секция с подвижна избирателна кутия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Ракитово
 

Заповед за определяне на местата за поставяне на обявления и агитационни материали от политически партии, коалиции и инициативни комитети
 

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на частични избори

 


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с предстоящите частични избори за кмет на 03 юли 2022г. Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите, че в срок до 17:00 ч. на посочените дати могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Ракитово съответно от:

 1. Гражданин на друга държава - членка на ЕС със статут на продължително или постоянно пребиваване, който е живял през последните шест месеца (от 03 януари до 03 юли 2022г.) на територията на община Ракитово и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичен избор за кмет на община Ракитово и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ при предишни избори от този вид, представя декларация по образец (Приложение № 8-МИ-НЧ) не по – късно от 02.06.2022г.
   
 2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,  заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление  по образец (Приложение № 17–МИ-НЧ), по постоянния или настоящия им адрес, в срок до: 18.06.2022 г. включително.

  Ако избирателят не е подал заявление в посочения по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (27.06.2022 г.), но при условие, че на територията на населеното място вече е назначена подвижна секционна комисия. 

  Заявлението трябва да е саморъчно подписано и  изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление, за което не се изисква подпис през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес.
   
 3. Вписване на избиратели в избирателните списъците, желаещи да гласуват по настоящ адрес се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Ракитово по образец (Приложение № 13–МИ-НЧ) в срок до: 18.06.2022год. включително.
   
 4.  Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък като подаде писмено заявление по образец (Приложение № 7–МИ-НЧ) в срок до: 25.06.2022 г.


Заявленията и декларациите във връзка с упражняване на избирателни права при произвеждането на частичен избор за кмет на община Ракитово на 03 юли 2022г може да подадете до Общинска администрация Ракитово по един от следните начини:

 1. Като посетите интернет страницата на община Ракитово - www.rakitovo.bg, раздел Актуално, изберете линка Частични избори за кмет на община 2022г., след това изберете ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ "ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ - 2022". 
   
 2. Попълнени формуляри на заявлението или декларацията можете да изпратите по електронен път на адрес: rakitovo@rakitovo.bg или ob_admin@rakitovo.bg, когато разполагате с електронен подпис и подпишете документите по надлежния ред.
   
 3. Саморъчно подписани документите може да изпратите по пощата на адрес: гр. Ракитово 4640,ул. “Ив. Клинчаров” 57 или на факс с номер: +3593542 22 53.
   
 4. Чрез подаване на заявлението или декларацията в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Ракитово или в сградите на кметствата на населените места лично или чрез надлежно упълномощено лице.

Заповед с местата за обявяване на предварителни избирателни списъци на територията на община Ракитово
 

Покана за провеждане на консултации за състави на СИК / ПСИК
 

Примерен образец на предложение за състав на СИК / ПСИК и резервни членове
 

Приложение към Решение № 1164-МИ от 27.05.2022 г. - методически указания
 

Заповед относно образуване на избирателни секции на територията на община Ракитово с приложения