Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O37
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CG6

Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Към момента няма издадени от общината сертификати за инвестиция клас В.