Z6_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52G94
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO716Q2

Z7_PPGAHG800HC350QLL1O0I22K22

 Анкетна карта за организацията на административното обслужване в Община Ракитово