Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Частични избори за кмет на община Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022г. Избори за Народно събрание на 2 април 2023г. Избори за общински съветници и кметове 29 октомври 2023г. Избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09 юни 2024 г.

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 16.08.2023

Архив избори за президент и вицепрезидент 2021г.

Заповед за забрана употребата на алкохол в изборния ден

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.

Заповед във връзка с чл. 221, ал. 1 от Изборния кодекс, с цел опазване на обществения ред, осигуряване на спокойна обстановка и условия за нормално провеждане на избори на 14.11.2021 г. 

График за получаване на бюлетините, изборните книжа и материали от СИК и извозването им до избирателните секции на 20.11.2021 г. 

График за получаване на бюлетините, изборните книжа и материали от СИК и извозването им до избирателните секции на 13.11.2021 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ИЛИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021 Г.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки, на адреса, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството в периода от 1 ноември до изборния ден включително.

ПСИК за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или задължителна изолация се образува само ако до 10 ноември 2021г. има подадени не по-малко от седем заявления от гласоподаватели отговарящи на условията съгласно Закона за здравето.

Заявлението - Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация се подава по един от следните начини:

саморъчно подписано от избирателя и подадено до Центъра за административни услуги или кметство от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;
на е-мейл: rakitovo@rakitovo.bg или на интернет страницата за електронни услуги на Община Ракитово
на интернет страницата на ЦИК: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021/
Заявление може да бъде изтеглено от тук, да получите в Центъра за административно обслужване на Община Ракитово или във всяко от кметствата по населени места.

Важно!!!

Избирателите поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които са подали заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, и отговарят едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, гласуват само във секцията за гласуване на избиратели под карантина или изолация.

Избори за Народно събрание, Президент и Вицепрезидент на 14 ноември 2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщение

Уважаеми граждани,

във връзка с предстоящото произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., Ви уведомяваме, че за периода от 27 октомври 2021г. (сряда) до 05 ноември 2021г. (петък) на територията на Община Ракитово ще се проведе демонстрация за гражданите, свързана с работата със специализираните машинни устройствата за предстоящите избори.

Графикът за провеждането на демонстрационното обучение е следният:

  • От 27 октомври до 29 октомври 2021г. включително в гр. Ракитово от 10,30 до 16,30ч. пред сградата на Общинска администрация
  • От 01 ноември до 03 ноември 2021г. включително в гр. Костандово от 09,00 до 16,30ч. в Спортна зала гр. Костандово;
  • От 04 ноември до 05 ноември 2021г. включително в с. Дорково от 09,00 до 16,30ч. в читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 г.“;

Инициативата дава възможност на гражданите да се запознаят с процеса на гласуване. Гласуването е анонимно, в него не се предвижда избирането на реални партии и коалиции.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за Президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г., в срок до 18.00 ч. на посочените дати могат да подават писмени заявления до Кмета на Община Ракитово съответно за:
1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния или настоящия им адрес, в срок до: 30.10.2021г. включително. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но са пропуснали срока за подаване на заявление /30.10.2021г./, могат да направят това при условие, че на територията  на общината е назначена подвижна СИК в срок до 08.11.2021г. 
    Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.
2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021г. включително, като подаде заявление по образец. Избирателите могат да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/
3. Избирател, който е кандидат за президент и вицепрезидент, кандидат за народен представител, член на ЦИК, РИК или наблюдател може да получи удостоверение за гласуване на друго място от общината по постоянен адрес, в срок до 30.10.2021г. включително, като подаде заявление по образец.
4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметски наместник в срок до: 06.11.2021г. по образец 
5. Български гражданин, който има право да гласува в изборите за президент и вицепрезидент и народни представители и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец, подадено до дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК в срок до 19.10.2021г.

 Избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, подават заявление до кмета на общината, включително по електронен път, чрез интернет страницата на ЦИК или на страница: www.rakitovo.bg за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до изборния ден включително.
Заявленията и декларациите във връзка с упражняване на избирателни права при произвеждането на избори Президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. може да подадете по един от следните начини:
1. Като посетите интернет страницата на община Ракитово - www.rakitovo.bg, раздел Избори, Е-услуги, попълните заявлението или декларацията, като ползвате електронен  подпис или ПИК на НОИ и изпратите документа чрез системата за сигурно електронно връчване. 
2. Попълнени формуляри на заявлението или декларацията можете да изпратите по електронен път на адрес: rakitovo@rakitovo.bg или ob_admin@rakitovo.bg, когато разполагате с електронен подпис и подпишете документите по надлежния ред.
3. Чрез подаване на заявлението или декларацията в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Ракитово или в сградите на кметствата на населените места лично или чрез надлежно упълномощено лице.

Активна е възможността за проверка на избирателна секция през SMS и стационарен и мобилен телефон:
Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Заповед за образуване на секция с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори

Заповед за определяне на избирателни секции за гласуване на хора с увредено зрение и затруднение в придвижването на територията на Община Ракитово

Заповед за определяне на местата за поставяне на обявления и агитационни материали от политически партии, коалиции и инициативни комитети

Покана за провеждане на консултации за състави на СИК / ПСИК

Примерен образец на предложение за състав на СИК / ПСИК и резервни членове

Решение № 27- ПВР/НС на РИК — Пазарджик
 

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за президент, вицепрезидент и за народни представители

Заповед с местата за обявяване на предварителни избирателни списъци на територията на община Ракитово

Заповед относно образуване на избирателни секции на територията на община Ракитово с приложения 

Електронни услуги - Избори 2021

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с 
трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация

Архив избори за Народно събрание на 11 юли 2021г.

Заповед за забрана употребата на алкохол в изборния ден

Заповед за образуване на секция с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за Народно събрание 

Съобщение

Уважаеми граждани,

във връзка с предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Ви уведомяваме, че на 05.07.2021г. на територията на Община Ракитово ще се проведе демонстрация за гражданите относно работата със специализираните машинни устройствата за предстоящите избори, ръководена от представители на РИК – гр. Пазарджик.

Графикът за провеждането на демонстрационното обучение е следният:

  • за с. Дорково - от 10:00 ч. в читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1919 г.“;
  • за гр. Костандово - от 13:00ч. в Спортна зала гр. Костандово;
  • за гр. Ракитово - от 16:00 ч. в парка пред сградата на Община Ракитово.


Инициативата дава възможност на гражданите да се запознаят с процеса на гласуване. Гласуването е анонимно, в него не се предвижда избирането на реални партии и коалиции.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на избори за Народно събрание

Съобщение

Общинска администрация Ракитово уведомява избирателите, че с Решение № 95-НС/25.06.2021г. на РИК – Пазарджик и Заповед № РД- 586/25.06.2021г. на Кмета на общината е образувана подвижна избирателна секция на територията на община Ракитово.

Подвижната избирателна секция ще обслужва избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. В тази връзка в срок до 05.07.2021г. избиратели с трайни увреждания могат да заявят гласуване по този ред, като подадат заявление по образец (Приложение № 14 – НС) по постоянния си адрес.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметски наместник в срок до: 03.07.2021г. по образец (Приложение № 8-НС)

Заявленията и декларациите във връзка с упражняване на избирателни права при произвеждането на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. може да подадете по един от следните начини:

Като посетите интернет страницата на община Ракитово - www.rakitovo.info, раздел Избори, Избори за Народно събрание на 11 юли 2021г., Е-услуги, попълните заявлението или декларацията, като ползвате електронен  подпис или ПИК на НОИ и изпратите документа чрез системата за сигурно електронно връчване.
Попълнени формуляри на заявлението или декларацията можете да изпратите по електронен път на адрес: rakitovo@rakitovo.bg или ob_admin@rakitovo.bg, когато разполагате с електронен подпис и подпишете документите по надлежния ред.
Чрез подаване на заявлението или декларацията в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в Община Ракитово или в сградите на кметствата на населените места лично или от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходимо нотариално удостоверяване.

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят номера и адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS:

Изпраща се SMS на единен номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Покана за провеждане на консултации за състави на ПСИК

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Ракитово 

Заповед за определяне на избирателни секции за гласуване на хора с увредено зрение и затруднение в придвижването на територията на Община Ракитово

Заповед за определяне на местата за поставяне на обявления и агитационни материали от политически партии, коалиции и инициативни комитети

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за Народно събрание

Заповед относно определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци при провеждане на избори за Народно събрание на 11 юли 2021г.

Заповед относно образуване на избирателни секции на територията на община Ракитово с приложения 

Покана за провеждане на консултации за състави на СИК

Примерен образец на предложение за състав на СИК и резервни членове

Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (без съставите на 5-членните СИК и на ПСИК)

 

Избори за периода от 2015г. до м.април 2021г.